„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 14 grudnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” związane z zakończeniem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono także konsultacje społeczne związane z przygotowaniem Planu komunikacji do Strategii na lata 2016 – 2023.  (więcej…)

W dniu 30.11.2015r. w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Strategii na nowy okres programowania 2014 – 2020. Spotkanie było poświęcone opracowaniu procedur monitoringu i ewaluacji. Dyskusję o zasadach monitorowania i ewaluacji prowadzono w formie kawiarenki obywatelskiej, podczas której każdy miał możliwość wypowiedzenia swojej opinii oraz wysłuchania zdania innych uczestników na temat zaproponowanych form i kryteriów oceny wdrażania LSR. Zebrane podczas spotkania uwagi i spostrzeżenia uczestników będą bardzo przydatne do opracowania ostatecznej wersji procedury monitoringu i ewaluacji LSR.  (więcej…)

W dniu 24.11.2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące  kryteriów wyboru projektów w ramach przygotowywanej przez LGD Strategii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowy okres programowania 2014 – 2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele zidentyfikowanych grup defaworyzowanych. (więcej…)

W dniu 17.11.2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się spotkanie fokusowe dotyczące przygotowania procedur monitoringu i ewaluacji dla opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy gmin członkowskich LGD, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD. (więcej…)

W dniu 12.11.2015r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania procedur wyboru oraz propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach opracowywanej Strategii. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sektora publicznego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD. (więcej…)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12.11.2015r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Delegatury LUW w Zamościu przy ul. Partyzantów. Spotkanie będzie poświęcone opracowaniu zasad wyboru projektów w ramach przygotowywanej LSR oraz propozycji kryteriów wyboru dla poszczególnych grup projektów.