„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu remontów i modernizacji obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD

18 listopada 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Termin składania wniosków:

od 6.12.2016r. do 20.12.2016r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej

Termin składania wniosków upływa w dniu 20 grudnia 2016r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/ Forma i wysokość wsparcia

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 50 000,00 zł

4/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 270 000,00 zł

5/ Zakres tematyczny wniosków

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie zgodnym z §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570. W ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, zakres ten realizuje w szczególności:

 • cel ogólny 1.0 Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD,
 • cel szczegółowy 1.1 Poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD,
 • przedsięwzięcie 1.1.1. Remonty i modernizacje obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD

6/ Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego

Prace remontowo - modernizacyjne pozwalające na udostępnienie nowych funkcjonalności obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego

 7/ Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność wniosku z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność wniosku z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,
 • zgodność wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023,
 • zgodność wniosku z kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,

 8/ Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 18 pkt.

Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

9/ Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami

10/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz Wniosku o powierzenie grantu, Umowy o powierzenie grantu, Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu, Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedurę oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2016/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu remontów i modernizacji obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGDotwórz
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu - otwórz
 3. Umowa o powierzenie grantu – otwórz
 4. Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu- otwórz
 5. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 6. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – otwórz
 7. Kryteria wyboru grantobiorców – otwórz
 8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Data publikacji: 18.11.2016r.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content