„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór na wolne stanowisko pracy

4 grudnia 2009

Zamość, 01grudzień 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres głównych obowiązków :
• Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków UE
• Koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na obszarze LGD
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów
• Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych działań z LGD z Polski i innych krajów UE w ramach projektów współpracy
• Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd

Wymagania konieczne wobec kandydata:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
• znajomość obsługi komputera i Internetu;
• znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, a w szczególności związanych z Osią 4 PROW 2007-2013 LEADER, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu.

Wymagania pożądane wobec kandydata:
• wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
• doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy UE
• umiejętność pracy w zespole
• znajomość j. angielskiego
• prawo jazdy kat. B - fakultatywnie

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
• list motywacyjny;
• życiorys;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• dokumenty poświadczające staż pracy;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, II piętro, pokój nr 32 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej” w terminie do dnia 15 grudnia 2009r. do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji odnośnie oferowanego stanowiska mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 0 84 639 29 66.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content