„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór na wolne stanowisko pracy

4 grudnia 2009

Zamość, 01 grudzień 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres głównych obowiązków :
• koordynowanie pracy Biura LGD;
• nadzór nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju;
• nadzór nad obsługą konkursów ogłaszanych przez LGD;
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania i finansowania biura LGD;
• kontrola i monitoring dokumentacji i projektów przygotowywanych i realizowanych przez LGD;
• realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd.

Wymagania konieczne wobec kandydata:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
• znajomość obsługi komputera i Internetu;
• znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, a w szczególności związanych z Osią 4 PROW 2007-2013 LEADER, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu.

Wymagania pożądane wobec kandydata:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, prawo, ekonomia, politologia;
• doświadczenie zawodowe związane z koordynowaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
• staż pracy minimum 3 lata;
• umiejętność kierowania zespołem.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
• list motywacyjny;
• życiorys;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• dokumenty poświadczające staż pracy;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość II piętro, pokój nr 32 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor Biura LGD” w terminie do dnia 15 grudnia 2009r. do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji odnośnie oferowanego stanowiska mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:
0 84 639 29 66.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content