„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie małe projekty

14 stycznia 2010

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Małe projekty” (limit dostępnych środków 320 768,00 zł)
1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty”:

• Doświadczenie wnioskodawcy;
• Aktywność społeczna wnioskodawcy;
• Wpływ operacji na wzrost aktywności społecznej;
• Wnioskowana kwota pomocy;
• Wpływ operacji na integracji obszaru LGD.

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku i wyboru operacji:

Zarządzenie nr 107/2009 z dnia 10 września 2009r.,
Formularz wniosku,
Instrukcja wypełniania wniosku,
Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów,
Załącznik nr 3 Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych,
Załącznik nr 4 Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie,
Lokalne Kryteria Wyboru
Instrukcja - wniosek o wyprzedzające finansowanie
Wniosek o wyprzedzające finansowanie
Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008r.

Cel działania
Działanie ma na celu wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Kto może być wnioskodawcą?
Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne (będące obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność na tym obszarze) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają prawną (jak Kościół Katolicki, inne Kościoły i związki wyznaniowe, fundacje stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą swoją działalność na tym obszarze)

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowity planowany koszt projektu nie może wynosić mniej niż 4 500 zł, lecz nie więcej niż 100 000 zł. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć 25 000 zł oraz maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

Istnieje możliwość otrzymania środków finansowych w postaci wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działań Leader PROW 2007-2013. Wysokość ww. finansowania wynosi maksymalnie 20 % przyznanej dotacji.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek VAT dla podmiotów, które nie mogą go odzyskać, np. stowarzyszenie, osoba fizyczna, wówczas należy wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego.
Uwaga: dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą projekty z zakresu:
• podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR;
• podniesienia jakości życia ludności na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez:

a) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
b) udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;

• rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

• rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

• zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
• zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c) remont lub wyposażenie muzeów;
d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

• inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów.
LGD dokonuje oceny złożonych projektów pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) wg kryteriów wyboru określonych w LSR. Operację uznaje się za zgodną z LSR jeżeli jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być przekazane do dalszej oceny. Następnym etapem jest ocena według lokalnych kryteriów wyboru.

Zobowiązania beneficjenta

1) Osiągnięcie celu małego projektu do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
2) Zapewnienie trwałości dóbr zakupionych lub wytworzonych w wyniku realizacji projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;
3) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania płatności ostatecznej;
4) Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania płatności ostatecznej;
5) Informowanie właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania płatności ostatecznej;

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content