„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie odnowa wsi

14 stycznia 2010

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi ” (limit dostępnych środków 2 000 000,00 zł)

1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

• Członkostwo w LGD;
• Realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju;
• Wpływ operacji na poprawę wizerunku obszaru;
• Doświadczenie wnioskodawcy;
• Wpływ operacji na wzrost aktywności społecznej

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku i wyboru operacji:

Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 23 lipca 2009r.,
Formularz wniosku,
Instrukcja wypełniania wniosku,
Załącznik nr 1 Oświadczenie o członkostwie w LGD,
Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów,
Załącznik nr 3 Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie,
Lokalne Kryteria Wyboru

Cel działania

Działanie ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Realizacja działania stworzy warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej poprzez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Kto może być wnioskodawcą?

1. gmina;
2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
4. organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

1) projekt jest realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców;
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
5) projekt składany przez instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tą jednostkę;
6) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania ta nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu.

Forma i wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość pomocy przyznanej na realizacje jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą projekty z zakresu:

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

• kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
• budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

LGD dokonuje oceny złożonych projektów pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) wg kryteriów wyboru określonych w LSR. Operację uznaje się za zgodną z LSR jeżeli jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być przekazane do dalszej oceny. Następnym etapem jest ocena według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content