„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie

8 marca 2011

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD  „Nasze Roztocze”.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2010r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010r.
6. Przedstawienie sprawozdania z funkcjonowania Rady Stowarzyszenia w 2010 r.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania zatwierdzającego ocenę sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2010r.
8. Przyjęcie projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2010r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2010r.

9. Uzupełnienie składu Rady LGD
10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (aktualizacja listy członków LGD oraz wskaźników LSR)
11. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w 2011r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie zebrania.

Liczę na osobistą obecność
PREZES ZARZĄDU
Maria Okoń

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content