„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

23 marca 2012

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 30 marca 2012r. o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze”
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2011r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2011r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011r.
8. Przyjęcie projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2011r
a) z działalności Zarządu
b) z działalności Rady
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie / nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011r
11. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w 2012r.
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie zebrania

Liczę na osobistą obecność
Prezes Zarządu LGD
Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content