„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

12 lutego 2013

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze”
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2012r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2012r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012r.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2012r.
9. Omówienie i rozpatrzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (aktualizacja listy członków LGD, budżetu na poszczególne lata wdrażania LSR oraz procedury naboru wniosków)
10. Omówienie i rozpatrzenie zmiany Limitów środków na działania Osi 4 oraz Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
11. Omówienie i rozpatrzenie zmian Statutu Stowarzyszenia
12. Omówienie i rozpatrzenie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działania Małe projekty
13. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w 2013r.
14. Sprawy różne
15. Zamknięcie zebrania

Z uwagi na ważność tematyki Zebrania
liczę na obecność wszystkich
Członków Stowarzyszenia

Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content