„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej

4 września 2013

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” infor­muje, iż w wyniku zakoń­czenia pro­ce­dury naboru na sta­no­wisko: Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej wybrana została Pani Paulina Turczyn.

Uza­sad­nienie:

Na podstawie ana­lizy doku­mentów apli­ka­cyj­nych oraz po prze­pro­wa­dzeniu testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego i roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyjnej, Komisja wska­zała p. Paulinę Turczyn jako speł­nia­jącą wszystkie wyma­gania okre­ślone w ogło­szeniu o naborze. Osoba ta posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę, która jest niezbędna do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.

Komisja w skła­dzie:

1. Małgorzata Kwaśniak – Prezes Stowarzyszenia
2. Zofia Pilip – Wiceprezes Stowarzyszenia
3. Elżbieta Momot – Skarbnik Stowarzyszenia
4. Agnieszka Adamczuk – Sekretarz Stowarzyszenia
5. Aneta Molenda – Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content