„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów LGD „Nasze Roztocze”

25 kwietnia 2014

W związku z ogło­szonym naborem wnio­sków o dofi­nan­so­wanie w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Roz­woju LGD „Nasze Roz­tocze” dla działań Małe pro­jekty, Two­rzenie i rozwój mikro­przed­się­biorstw” oraz Róż­ni­co­wanie w kie­runku dzia­łal­ności nie­rol­ni­czej Sto­wa­rzy­szenie infor­muje, że pra­cow­nicy Biura LGD udzie­lają bez­płat­nego doradztwa dla bene­fi­cjentów, którzy chcie­liby złożyć wnioski o dofi­nan­so­wanie w ramach ogło­szo­nego kon­kursu. Osoby zain­te­re­so­wane zapra­szamy do Biura LGD w godz. 7.30 – 15.30 lub pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny nr tel. 84 639–29-66

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content