„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

12 lipca 2014

W związku z ogło­szonym naborem wnio­sków o przy­znanie pomocy w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Rozwoju, Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” zaprasza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych otrzy­ma­niem dofi­nan­so­wania dla działania  „Małe pro­jekty” do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, którego udzielają pracownicy Biura LGD. Osoby zain­te­re­so­wane zapra­szamy do Biura LGD w godz. 7.30 – 15.30 lub pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny nr tel. 84 639–29-66

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content