„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyło w Gminnym Święcie Plonów w Żdanowie

8 września 2014

1W dniu 7 września 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyło w Dożynkach Gminy Zamość w Żdanowie. 

W ramach Gminnego Święta Plonów odbyła się Msza Święta dziękczynna w oprawie muzycznej chóru „Sitanianie” z Sitańca, podczas której mieszkańcy i zaproszeni goście dziękowali za tegoroczne udane zbiory. W trakcie Mszy Św. miało miejsce uroczyste złożenie wieńców dożynkowych wykonanych z tegorocznych plonów zebranych przez rolników.

Następnie odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, a także przegląd utworów ludowych i biesiadnych przygotowanych przez zespoły z terenu Gminy Zamość: „Bialowolanki” z Białowoli, „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, „Czerwone Korale” z Zawady, „Echo Lipska” z Lipska oraz „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Ponadto grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego zaprezentowała inscenizację teatralną pt. „Pokłon ziemi”.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród miesz­kańców gminy i zaproszonych gości cie­szyło się także sto­isko LGD, na którym można było uzy­skać infor­macje na temat dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia, obszaru objętego Lokalną Stra­tegią Roz­woju oraz o moż­li­wości dofi­nan­so­wania pro­jektów z Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2007 – 2013, a także otrzymać bezpłatne mate­riały pro­mu­jące obszar Lokalnej Grupy Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” — foldery, mapy i przewodnik kulinarny zawierający tradycyjne przepisy z terenu Zamojszczyzny i Roztocza.

Doskonałym zakończeniem imprezy były koncerty zespołów „Siklawa” oraz „Pudzian Band”, przy utworach, których mieszkańcy i goście Gminnych Dożynek w Żdanowie bawili się do późnych godzin nocnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content