„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na dwudniowy wyjazd studyjno – szkoleniowy na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w województwie świętokrzyskim

4 września 2014

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” ser­decznie zaprasza do udziału w dwu­dniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym dla lokal­nych liderów z terenu LGD „Nasze Roz­tocze” tj. gmin Adamów, Józefów, Kra­sno­bród, Zamość i Zwie­rzy­niec na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w dniach 24 - 25. 09.2014r.  

Orga­ni­zator zapewnia bez­płatny prze­jazd,
wyży­wienie, zakwaterowanie, ubez­pie­czenie oraz cie­kawy pro­gram merytoryczny

Tema­tyka wyjazdu poświę­cona będzie tworzeniu nowych produktów turystycznych na przykładzie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej oraz Szklanego Domu i Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach  a także prezentacji dobrych praktyk z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju. W wyjeź­dzie mogą uczest­ni­czyć osoby pro­wa­dzące dzia­łal­ność tury­styczną i agro­tu­ry­styczną na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze” a także przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji spo­łecz­nych i instytucji zaj­mu­ją­cych się tury­styką, pro­mocją i roz­wojem regionu.

Zgło­szenia przyj­mu­jemy
w ter­minie od 08.09.2014r. do 19.09.2014r. w godz. 7.30 – 15.30
w Biurze LGD w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92,
więcej infor­macji pod nr tele­fonu tel. 84 639−29−66.

Liczba miejsc ograniczona.

For­mu­larz zgło­sze­niowy na dwu­dniowy wyjazd studyjno-​szkoleniowy na obszar LGD „Wokół Łysej Góry”
Pro­gram wyjazdu studyjno-​szkoleniowego
 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content