„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IV edycja konkursu wiedzy pn. „Roztoczańskie Orły”

3 listopada 2014

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w IV edycji kon­kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia­łania oraz obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Rozwoju, którego celem jest upo­wszech­nianie wiedzy o działaniach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocja obszaru obję­tego LSR, zain­te­re­so­wanie uczniów historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i krajobrazowym. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gim­na­zjal­nych z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”, zamiesz­ka­łych na terenie nale­żącym do gmin: Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zwie­rzy­niec i gminy wiej­skiej Zamość.
Na zwycięzców kon­kursu oraz jego uczestników czekają nagrody rze­czowe m.in. tablet multimedialny, cyfrowy aparat foto­gra­ficzny, odtwa­rzacz MP3 oraz nagrody upo­min­kowe.
Warun­kiem uczest­nictwa w kon­kursie jest prze­słanie przez szkołę poprawnie wypeł­nio­nego For­mu­larza zgło­sze­nio­wego i Oświad­czenia uczest­nika kon­kursu do Biura Sto­wa­rzy­szenia w ter­minie od 12.11.2014r. do 28.11.2014r.

Regulamin konkursu

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content