„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na warsztaty ceramiczno-garncarskie na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

4 listopada 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła organizuje cykl warsztatów ceramiczno-garncarskich dla lokalnych liderów.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z techniką wyrabiania tradycyjnych naczyń na kołach garncarskich oraz wykonywania ludowych zabawek. Ponadto będzie można samodzielnie wykonać proste naczynia i zabawki. Organizatorzy zapewniają materiały dla uczestników oraz profesjonalną kadrę – warsztaty poprowadzi Pan Piotr Skiba – Mistrz Garncarstwa i Ceramiki z Jadwisina w gminie Piaski.

Zgło­szenia uczest­nictwa w warsz­ta­tach przyj­mo­wane będą tele­fo­nicznie pod numerem (84) 639−29−66 w godz. 7.30 – 15.30. Ter­miny przyj­mo­wania zgło­szeń okre­ślone zostały w har­mo­no­gramie. O zakwa­li­fi­ko­waniu uczest­ników będzie decy­dować kolej­ność zgło­szeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące warsztatów można uzy­skać w Biurze LGD w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92, pok.32 lub pod numerem tele­fonu (84) 639−29−66.

 

Gmina Termin
warsztatu
Miejsce Termin zgłoszeń
Krasnobród 21.11.2014r. Krasnobrodzki Dom Kultury 18.11.2014r.
Zwierzyniec 22.11.2014r. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 18.11.2014r.
Adamów 28.11.2014r. Szkoła Podstawowa w Bondyrzu 25.11.2014r.
Zamość 29.11.2014r. Świetlica wiejska w Hubalach 25.11.2014r.
Józefów 12.12.2014r. Miejski Ośrodek Kultury 9.12.2014r.
Zamość 13.12.2014r. Świetlica wiejska w Bortatyczach 9.12.2014r.

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content