„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IV edycja konkursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR już za nami

12 grudnia 2014

Zdjęcie tytułoweWe wtorek 09 grudnia 2014r. odbyła się IV edycja Kon­kursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR pn. „Roz­to­czań­skie Orły”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z obszaru LGD „Nasze Roztocze” 

Przeprowadzenie Konkursu  miało na celu upo­wszech­nianie wiedzy o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocję obszaru obję­tego Lokalną Stra­tegią Roz­woju, zain­te­re­so­wanie uczniów szkół gim­na­zjal­nych historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i kra­jo­bra­zowym.

Pierwszym etapem konkursu był test składający się z 20 pytań dotyczących regulacji prawnych programu LEADER w Polsce, działalności LGD oraz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Komisja kon­kursu w skła­dzie: Małgorzata Kwaśniak – Prezes Zarządu, Zofia Pilip – Wice­prezes Zarządu, Agnieszka Adam­czuk – Sekre­tarz Zarządu oraz Aneta Molenda – Członek Zarządu, doko­nała oceny testów. Ponieważ uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i doskonałą wiedzą, aby wyłonić zwycięzcę konkursu konieczna była dogrywka. Dogrywka została prze­pro­wa­dzona w formie krzy­żówki, na którą skła­dało się 14 pytań.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Ewelina Bielak – Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim

nagroda - tablet multimedialny

II miejsce – Mikołaj Socha – Samorządowy Zespół Szkół w Józefowie, nagroda – cyfrowy aparat fotograficzny

III miejsce – Weronika Mulawa – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, nagroda – przenośny odtwarzacz mp4

Wyróżnienia otrzymali:

Agata Anna Bodys – Samorządowy Zespół Szkół w Józefowie

Aleksandra Wiatrzyk – Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej

Przemysław Nadłonek - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Sandra Wróbel – Zespół Szkół w Wysokiem

Karolina Grodzka Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Iwona Makara – Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem

Agata Jędruszczak – Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem

Martyna Małek – Zespół Szkół Gimnazjum Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu

Izabela Niderla – Zespół Szkół  im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu

Wiktoria Działa – Zespół Szkół w Szewni Górnej

Karolina Kulik – Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim

Wyróżnieni uczestnicy otrzymali słuchawki przewodowe oraz plecaki.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali przewodniki po Roztoczu i upominki przygotowane przez LGD.

Na zakoń­czenie odbyło się uro­czyste wrę­czenie dyplomów i nagród dla lau­re­atów oraz podzię­kowań dla opie­kunów, którzy pomogli w przygotowaniach do konkursu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział w kon­kursie i życzymy dal­szych suk­cesów w zdo­by­waniu nowej wiedzy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content