„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 marca 2015

Zdjęcie tytułoweW dniu 12 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Zebranie poświę­cone było pod­su­mo­waniu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia w 2014r. 

Pod­czas obrad pod­jęto uchwały w sprawie zatwier­dzenia spra­woz­dania z dzia­łal­ności Zarządu i Rady LGD, spra­woz­dania finan­so­wego Sto­wa­rzy­szenia oraz udzie­lenia absolutorium Zarzą­dowi LGD za 2014 rok. Dodatkowo zaprezentowane zostały główne kierunki wsparcia oraz zasady dofinansowania projektów w ramach programu LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content