„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na wykonanie słodyczy reklamowych (krówek) z logo wraz z dostawą

31 maja 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wyko­nanie 70 kg sło­dyczy rekla­mo­wych (krówek) z logo wraz z dostawą reali­zo­wane jest w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020 

I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przed­miotem zamó­wienia jest wyko­nanie 70 kg sło­dyczy rekla­mo­wych (krówek) z logo wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
- ilość: 70 kg krówek „cią­gutek” o smaku śmie­tan­kowym,

- krówki z naturalnych składników bez konserwantów i ulepszaczy, bezglutenowe,

- ety­kieta z jed­no­stronnym kolo­rowym nadru­kiem pro­mo­cyjnym zawie­ra­jącym: 1. logo LGD „Nasze Roztocze”, 2. adres strony inter­ne­towej LGD www.lgdnaszeroztocze.pl , 3. logo UE ze sloganem „Europejski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiej­skich”, 4. logo LEADER, 5. logo Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2014-2020 zgodne z Księgą Wizu­ali­zacji znaku PROW,

- okres przy­dat­ności min. 5 mie­sięcy,

- dostawa do Biura Zamawiającego .

IV. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 03.06.2016r. do godz. 15.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia
Przed­miot zamó­wienia powi­nien zostać wyko­nany w ter­minie do 14 dni po zło­żeniu zle­cenia przez Zamawia­ją­cego.

VI. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w ter­minie 14 dni od daty dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

VII. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Formularz ofertowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content