„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD „Nasze Roztocze

16 maja 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD „Nasze Roztocze” realizowane w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,
22-400 Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład i druk mapy obszaru LGD „Nasze Roztocze” wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
1) Specyfikacja mapy:
– nakład: 5000 sztuk
– składana do rozmiaru 210mm x 120mm,
– druk dwustronny full kolor CMYK 4+4,
– papier mapowy G-print 115 g/m2,
– skala: 1: 50 000 lub zbliżona,
– mapa zgodna z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84,
– podkład topograficzny.
2) Treść mapy:
A. Awers mapy:,
Mapa obszaru z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych i zaznaczeniem obiektów wskazanych w legendzie mapy;
B. Rewers mapy:
– okładka przód i tył ze zdjęciami,
– lokalizacja obszaru LGD na tle województwa lubelskiego,
– informacje o działalności LGD „Nasze Roztocze” wraz z danymi teleadresowymi Biura LGD,

- małe mapy ze wskazaniem głównych atrakcji turystycznych każdej z gmin członkowskich LGD uzupełnione o tekst i wybrane fotografie. Po stronie Zamawiającego leży przygotowanie tekstu na rewers mapy oraz fotografii, pozostałe elementy leżą po stronie Wykonawcy,

- legenda w języku polskim i angielskim zawierająca w szczególności: skalę liczbową i podziałkę liniową; oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp.; granice obszaru LGD „Nasze Roztocze”; granice administracyjne miast, gmin, powiatów; drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone, główne dukty leśne; linie kolejowe, stacje kolejowe; obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, punkty widokowe, kamieniołomy, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych rzek i akwenów); zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe cmentarze; interesujące obiekty małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki); inne miejsca o wartości historycznej; obiekty turystyczne: stoki narciarskie, kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i izby regionalne; szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, kajakowe (dogodne miejsca do wodowania kajaków), dydaktyczne, trasy Nordic Walking;  oznaczenie: policji, szpitali, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, Urzędów Gmin;
– dane teleadresowe punktów informacji turystycznej i innych obiektów wskazanych przez Zamawiającego;

C. Dodatkowe informacje zamieszczone w treści mapy:
– numer ISBN,
– logotypy LGD, UE, LEADER i PROW wraz ze tekstem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz informacja o dofinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
– tekst „Publikacja bezpłatna”.

IV. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 20.05.2016r. do godz.15.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 24.06.2016r.

VI. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Warunki wymagane od wykonawców
– akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia udokumentowane minimum 2 realizacjami o podobnym zakresie (np. referencje, protokoły odbioru map, których kopie należy dołączyć do oferty)
– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie:
W związku z zapytaniami dotyczącymi formatu mapy przed złożeniem wyjaśniamy, że ma być to format B1 (680 mm x 960 mm) i dopuszczalne jest składanie mapy do rozmiaru 230 mm x 120 mm.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content