„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na druk 2 000 szt. broszury informacyjno – promocyjnej wraz z dostawą

24 sierpnia 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: druk broszury informacyjno - promocyjnej wraz z dostawą realizowane w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020 

 

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Peowiaków 92, 22-400 Zamość

tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk 2 000 szt. broszury informacyjno – promocyjnej w formacie A5 wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

- nakład: 2 000 szt.,

- format: A5,

- liczba stron z okładką: 16,

- druk w pełnym kolorze CMYK 4+4,

- papier kreda błyszcząca 135 g/m2 ,

- oprawa zeszytowa (łączenie dwoma zszywkami z drutu)

Projekt broszury informacyjno – promocyjnej zostanie przekazany przez Zamawiającego w formacie PDF.

IV. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3 pok. 218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 29.08.2016r. do godz. 15.30

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 09.09.2016r.

VI. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Formularz ofertowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content