„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

5 września 2016

Informujemy, że zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego późną jesienią bieżącego roku planujemy ogłoszenie pierwszych naborów wniosków na działania związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Aby uprościć proces przygotowania wniosków o przyznanie pomocy proponujemy wprowadzić zmiany w obowiązujących kryteriach wyboru. 

  1. Kryterium Uzgodnienie realizacji projektu z organami ochrony środowiska uwzględnione do oceny projektów z zakresu Wsparcia zakładania działalności gospodarczej, Rozwijania działalności gospodarczej oraz Rozwijania ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej proponujemy zmienić na kryterium Realizacja operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Zmiana ta jest zgodna z wymaganiami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i tak samo, jak poprzednie kryterium zagwarantuje realizację projektu w sposób uwzględniający wymogi ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
  2. Kryterium Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uwzględnione do oceny Grantobiorców proponujemy zmienić na kryterium Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR. Zmiana ta jest zgodna z wymaganiami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i w pełniejszy sposób zapewni ograniczenie problemów przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych w Strategii.
  3. Proponujemy usunąć kryterium Zgłoszenie propozycji projektu w procesie przygotowania lub wdrażania LSR odnoszące się do wszystkich typów wniosków o przyznanie pomocy wdrażanych w ramach LSR. Fakt zgłoszenia propozycji projektu wiąże się z koniecznością dalszego doradztwa i pracy z wnioskodawcami w celu poprawnego przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Obowiązujące kryteria dla wszystkich typów projektów zawierają już kryterium Doradztwo świadczone przez Biuro LGD odnoszące się do premiowania wnioskodawców, którzy skorzystali z doradztwa i szkoleń organizowanych przez LGD. Dla lepszej jakości składanych wniosków o przyznanie pomocy zapewniających realizację celów zawartych w Strategii kryterium dotyczące zgłoszenia propozycji projektu ma bardzo małe znaczenie stąd propozycja rezygnacji ze stosowania tego kryterium.

 

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR

Proponowana zmiana Kryteriów wyboru operacji w ramach LSR

Kryteria wyboru Grantobiorców

Proponowana zmiana Kryteriów wyboru Grantobiorców

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 19 września 2016r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content