„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej

27 marca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje  o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1/ Termin składania wniosków:

od 12.04.2017r. do 26.04.2017r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną,   bezpośrednio w  Biurze   Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Nasze Roztocze” mieszczącym  się  w  Zamościu  przy  ul.  Partyzantów  3,  pokój  218.  od  poniedziałku  do  piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 W niosek w raz z za łącz nika mi składa się w  formie :

 • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem załączników
 • jednego egzemplarza wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektronicznej
 • wniosek wraz  z  załącznikami  powinien  być  podpisany  czytelnie  przez  wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również biznesplan mimo braku wskazanego miejsca na podpis  powinien  być  opatrzony  datą  i  podpisem  na  ostatniej  stronie,  oferty  cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być podpisane przez wnioskodawcę
 • każdy komplet  dokumentów  aplikacyjnych  (wniosek  wraz  z  załącznikami)  powinien  być umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/Forma i wysokość wsparcia

Premia w wysokości 80 000,00 zł

4/Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 880 000,00 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy  finansowej  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 dla LGD „Nasze Roztocze”, w szczególności:

 • cel ogólny 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • cel szczegółowy 3.1 Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza
 • przedsięwzięcie 1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów

6/Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016 -2023
 • zgodność operacji z kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria  wyboru  operacji wraz  ze wskazaniem  minimalnej  liczby  punktów,  której  uzyskanie  jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 15 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Status wnioskodawcy” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące  spełnienia  kryterium  wyboru  operacji  „Kwalifikacje  wnioskodawcy” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” (jeżeli dotyczy)

9/Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz  umowy  o  przyznanie  pomocy,  formularz  wniosku  o  płatność,  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis , Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Kryteria wyboru operacji, Planowane do osiągnięcia wskaźniki, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji  „Status  wnioskodawcy”,  Oświadczenie  dotyczące  spełnienia  kryterium  wyboru  operacji „Kwalifikacje   wnioskodawcy”,   Oświadczenie   dotyczące   spełnienia   kryterium   wyboru   operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- wersja 2z – otwórz
  • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis – otwórz
 2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 3. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz
 4. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 6. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Status wnioskodawcy” otwórz
 7. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Kwalifikacje wnioskodawcy” otwórz
 8. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” otwórz

Data publikacji: 27.03.2017r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content