„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 dla projektów z zakresu Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

12 czerwca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Termin składania wniosków:

od 26.06.2017r. do 14.07.2017r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem załączników
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lipca 2017r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/ Forma i wysokość wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych i wynosi:

 • 63,63% kosztów kwalifikowanych  - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów

4/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 152 725,00 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, w szczególności:

 • cel ogólny 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • cel szczegółowy 3.1 Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza
 • przedsięwzięcie 3.1.1 Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD

6/ Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016 -2023
 • zgodność operacji z kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 17 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja projektu na obszarach zamieszkałych przez mniejsza liczbę ludności” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Komplementarność projektu” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na zintegrowanie podmiotowe obszaru LGD” (jeżeli dotyczy)

9/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Kryteria wyboru operacji, Planowane do osiągnięcia wskaźniki, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja projektu na obszarach zamieszkałych przez mniejsza liczbę ludności” , Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Komplementarność projektu” , Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu”, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” , Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na zintegrowanie podmiotowe obszaru LGD” udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 dla projektów z zakresu Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 3 A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja  2z)  – otwórz
 5. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 6. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz
 7. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 9. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja projektu na obszarach zamieszkałych przez mniejsza liczbę ludności”otwórz
 10. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Komplementarność projektu”otwórz
 11. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Realizacja operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu”otwórz
 12. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR”  – otwórz
 13. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na zintegrowanie podmiotowe obszaru LGD”  – otwórz

Data publikacji: 12.06.2017r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content