„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja monitorująca

19 listopada 2018

Informujemy, że beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej

- rozwijania działalności gospodarczej

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

są zobowiązani przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Informację monitorującą ze zrealizowanej operacji.

Informację należy złożyć w terminie do końca kwartału następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. Obowiązek złożenia informacji monitorującej wynika ze zobowiązań beneficjenta określonych w Umowie przyznania pomocy. Informację monitorującą wraz z informacją pomocniczą dot. wypełniania można pobrać na stronie internetowej: http://prow.lubelskie.pl/kontakt/wiadomosci/informacja-monitorujaca-192

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content