„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na wykonanie 25 szt. walizek podróżnych

9 listopada 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 25 szt. walizek podróżnych z 4 kółkami, wraz z dostawą

 

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,  Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie walizek podróżnych z 4 kółkami wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218.
Parametry przedmiotu zamówienia:

 • ilość 25 szt.
 • rozmiar 20 cali/42 litry
 • wymiar min.: wysokość 50 cm, szerokość (dłuższy bok) 37 cm, głębokość (krótszy bok) 23 cm
 • kolor: czarny
 • materiał mocny typu ABS
 • wygodne uchwyty: górny i boczny ułatwiające przenoszenie bagażu
 • teleskopowa rączka z blokadą ułatwiająca prowadzenie walizki
 • 4 kółka obrotowe o 360 stopni (ułatwiające poruszanie się z bagażem)
 • szyfrowany zamek
 • mocne stopki stabilizujące walizkę po jej postawieniu
 • wnętrze walizki zawierające przegrodę główną oraz kieszeń zamykaną na zamek
 • nadruk: grawer laserowy zgodny z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, zawierający logo Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, logotyp UE, Leader, PROW 2014-2020 oraz slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

III. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Oświadczeniem.

IV. Miejsce i termin składania ofert

 1. oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3 pok. 218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 23.11.2018r. do godz. 15.30
 2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Kryterium wyboru oferty

100% cena

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany i dostarczony w terminie do 14.12.2018r.

 VII. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

 VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. W ramach postępowania każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Informacja na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych:
 6. Niniejsze postępowanie ofertowe jest etapem procesu realizacji projektu pn. „Promocja i Turystyka” ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
 7. Roz­strzy­gnięcie zapy­tania ofer­to­wego zostanie zamiesz­czone na stronie inter­ne­towej www​.lgd​na​sze​roz​tocze​.pl  w zakładce „Zapy­tania ofertowe”

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazywanych danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu (adres Stowarzyszenia: Peowiaków 92, 22-400 Zamość), wpisane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000304931, NIP: 9222957252, REGON: 060359349 (dalej: „Stowarzyszenie” lub „My”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztę tradycyjną pisząc na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3, p. 218; 22-400 Zamość.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia postępowania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, a wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak np.:
   1. kontakt z  kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów do celów kontaktowych;
   2. ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności;
   3. archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych; co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, dostęp, w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 3. Będą to podmioty, którym zlecamy lub możemy zlecić realizację konkretnych usług, np.:
  1. bank prowadzący rachunek bankowy Stowarzyszenia;
  2. kancelaria prawna prowadząca sprawy na zlecenie Stowarzyszenia;
  3. firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  4. producent oprogramowania informatycznego, z którego korzystamy lub będziemy korzystać;
  5. firma świadcząca usługi hostingu danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz później przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  6. przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych miałoby odbywać się na podstawie zgody, osoba, która taką zgodę wyraziła ma prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 10. Podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
 11. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać.

X. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dn. 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 5), lub
 3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

XI. Osoba do kontaktu

Małgorzata Kwaśniak – 84 639 29 66, 510 203 858

 

XII. Załączniki

Formularz ofertowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content