„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD

6 grudnia 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Organizator naboru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

2/ Termin składania wniosków

od 21.12.2018r. do 15.01.2019r. do godz. 15.00

3/ Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • jednego egzemplarza wniosku w wersji papierowej wraz z dwoma jednakowymi kompletami załączników
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD
 • wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych powinny być podpisane czytelnie przez grantobiorcę w wyznaczonych do tego miejscach, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, Internetu powinny być podpisane przez grantobiorcę
 • wniosek wraz z dwoma kompletami załączników powinien być umieszczony w skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 stycznia 2019r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

4/ Zakres tematyczny wniosków

Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD mieszczący się w zakresie wskazanym w 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570) tj. w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, zakres ten realizuje w szczególności:

 • Cel ogólny 3.0. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • Cel szczegółowy 3.1. Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza,
 • Przedsięwzięcie 3.1.2. Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD

5/ Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego

 • wyposażenie istniejących szlaków turystycznych w infrastrukturę turystyczną (wiaty, altany, miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci itp.)
 • poprawa oznakowania szlaków (odnowienie i uzupełnienie oznakowania wraz z ustawieniem nowych tablic informacyjnych z mapą szlaku, wykazem atrakcji itp.)
 • wytyczenie nowych szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych, konnych, ścieżek spacerowych

6/ Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny 3.0. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • Cel szczegółowy 3.1. Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza,
 • Przedsięwzięcie 3.1.2. Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD
 • Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych, rozbudowanych obiektów sieciowej infrastruktury turystycznej – 6 szt.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba partnerstw zaangażowanych w rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych i promocje obszaru LGD – 6 szt.

7/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 270 000,00 zł

Uwaga: w ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych w ogłoszeniu

 8/ Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu granowego

Lipiec 2019 r. – Maj 2020 r.

9/ Minimalna i maksymalna wysokość grantu i intensywność pomocy

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 50 000,00 zł
 • intensywność pomocy w przypadku organizacji pozarządowych wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych
 • intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych

10/ Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:

 • uzupełniony Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami

 11/ Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność wniosku z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność wniosku z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
 • zgodność wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023
 • zgodność wniosku z kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

12/ Kryteria wyboru grantobiorców i zasady przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 18 pkt.

Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

13/ Miejsce upublicznienia dokumentów

Formularz Wniosku o powierzenie grantu, Umowa o powierzenie grantu, Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD – otwórz
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu – otwórz
 3. Umowa o powierzenie grantu – otwórz
 4. Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu- otwórz
 5. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 6. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – otwórz
 7. Kryteria wyboru grantobiorców – otwórz
 8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 9. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

Data publikacji: 6.12.2018r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content