„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

15 maja 2019

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” według stanu na koniec 2018 roku, spełniła warunki określone w umowie ramowej związane z wysokim poziomem kontraktacji środków w ramach Strategii oraz osiągnięciem zakładanego poziomu realizacji wskaźników produktu i może ubiegać się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

Celem aktualizacji jest:

  1. Zwiększenie budżetu Strategii o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości w wysokości nieprzekraczającej 11% budżetu Strategii tj. o 830 000,00 zł, z czego 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz 430 000,00 zł na realizację Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD .
  2. Zmiana planowanego do realizacji projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia 3.1.6. Wspieranie turystyki aktywnej o budżecie 270 000,00 zł na dwie operacje własne LGD o łącznym budżecie 100 000,00 zł bez zmian planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz przesunięcia pozostałych 170 000,00 zł na realizację Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Zmiana jest spowodowana niskim zainteresowaniem realizacją projektów grantowych przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD oraz skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami realizacji i rozliczania projektów grantowych.
  3. Przesunięcie środków finansowych z oszczędności w realizacji projektów grantowych w ramach:

- Przedsięwzięcia 1.1.1. Remonty i modernizacje obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego LGD w wysokości 12 000,00 zł,

- Przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD w wysokości 70 000,00 zł,

- Przedsięwzięcia 3.1.2. Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD w wysokości 38 000,00 zł,

na realizację Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD (łącznie 120 000,00 zł).

  1. Przesunięcie środków finansowych z oszczędności w realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2. Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD w wysokości 12 000,00 zł na realizację projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Aktywni i ekologiczni mieszkańcy,   
  2. Aktualizacja Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

 

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian  Strategii 

 

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 23.05.2019r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content