„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu realizacji inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców

10 września 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Organizator naboru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

2/ Termin składania wniosków

od 26.09.2019r. do 11.10.2019r.

3/ Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantów należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • jednego egzemplarza wniosku w wersji papierowej wraz z dwoma jednakowymi kompletami załączników
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD
 • wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych powinny być podpisane czytelnie przez grantobiorcę w wyznaczonych do tego miejscach, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, Internetu powinny być podpisane przez grantobiorcę
 • wniosek wraz z dwoma kompletami załączników powinien być umieszczony w skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 11 października 2019r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

4/ Zakres tematyczny projektu grantowego

Realizacja inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców mieszczący się w zakresie wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570) tj. w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, zakres ten realizuje w szczególności:

 • Cel ogólny 1.0 Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD,
 • Cel szczegółowy 1.2 Nowoczesna i ekologiczna społeczność obszaru LGD,
 • Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy

5/ Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego

 • organizacja wydarzeń promujących zdrowy styl życia (zajęcia promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia np. zajęcia fitness, aerobik, zumba, szkolenia i warsztaty edukacyjne dot. aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, imprezy propagujące zdrowy styl życia itp.)
 • organizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości ekologicznej (np. zajęcia zawierające elementy edukacji ekologicznej, konkursy aktywizujące społeczność lokalną)

6/ Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny 1.0 Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD,
 • Cel szczegółowy 1.2 Nowoczesna i ekologiczna społeczność obszaru LGD,
 • Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy
 • Wskaźnik produktu: Liczba wspartych inicjatyw mających na celu promocję zdrowego stylu życia i wzrost świadomości ekologicznej– 12 szt.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba osób objętych inicjatywami w sferze kultury, ekologii i zdrowego trybu życia (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) – 250 osób (75 osób z grup defaworyzowanych)

7/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł

Uwaga: w ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych w ogłoszeniu

 8/ Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu granowego

Czerwiec 2020 r. – Grudzień 2020 r.

9/ Minimalna i maksymalna wysokość grantu i intensywność pomocy

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 50 000,00 zł
 • intensywność pomocy w przypadku organizacji pozarządowych wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych
 • intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych

10/ Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:

 • uzupełniony Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami

 11/ Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność wniosku z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność wniosku z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
 • zgodność wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023
 • zgodność wniosku z kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

12/ Kryteria wyboru grantobiorców i zasady przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 18 pkt.

Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

13/ Miejsce upublicznienia dokumentów

Formularz Wniosku o powierzenie grantu, Umowa o powierzenie grantu, Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019/G dla wniosków o powierzenie grantów z zakresu aktywni i ekologiczni mieszkańcy – otwórz
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu – otwórz
 3. Umowa o powierzenie grantu – otwórz
 4. Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu- otwórz
 5. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 6. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – otwórz
 7. Kryteria wyboru grantobiorców – otwórz
 8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 9. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

Data publikacji: 10.09.2019r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content