„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów

3 września 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1/ Termin składania wniosków:

od 23.09.2019r. do 07.10.2019r.

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z dwoma kompletami załączników
 • dwóch jednobrzmiących wersji elektronicznych na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również tabele finansowe do biznesplanu, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być także podpisane czytelnie przez wnioskodawcę
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 7 października 2019r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/Forma i wysokość wsparcia

Premia w wysokości 80 000,00 zł

4/Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 dla LGD „Nasze Roztocze”, w szczególności:

 • cel ogólny 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • cel szczegółowy 3.1 Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza
 • przedsięwzięcie 3.1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów

6/Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016 -2023 (zgodność z ogłoszeniem, zgodność z celami i wskaźnikami określonymi w LSR, zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020)
 • zgodność operacji z kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 15 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Status wnioskodawcy” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Kwalifikacje wnioskodawcy” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

9/Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznaniu pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis , Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Kryteria wyboru operacji, Planowane do osiągnięcia wskaźniki, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Status wnioskodawcy”, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Kwalifikacje wnioskodawcy”, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR”, Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczejotwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
 3. Biznesplan (wersja 3z)
  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf.) – otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- wersja 4z – otwórz
  • Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
  • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
 7. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 8. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz
 9. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 10. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 11. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Status wnioskodawcy”otwórz
 12. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Kwalifikacje wnioskodawcy”otwórz
 13. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR”otwórz
 14. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

Data publikacji: 03.09.2019r.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content