„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów

3 stycznia 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Termin składania wniosków:

od 21.01.2020r. do 04.02.2020r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z dwoma kompletami załączników
 • dwóch jednobrzmiących wersji elektronicznych na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również tabele finansowe do biznesplanu, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być także podpisane czytelnie przez wnioskodawcę
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze

Termin składania wniosków upływa w dniu 4 lutego 2020r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/ Forma i wysokość wsparcia

 • Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł
 • Intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych

4/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 601 020,00 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Rozwijanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, w szczególności:

 • cel ogólny 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
 • cel szczegółowy 3.1 Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego Roztocza
 • przedsięwzięcie 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów

6/ Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016 -2023 (zgodność z ogłoszeniem, zgodność z celami i wskaźnikami określonymi w LSR, zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020)
 • zgodność operacji z kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 18 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.                   W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na sytuację grup defaworyzowanych” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy                    w ramach wdrażania LSR” (jeżeli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

9/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa, formularz umowy o przyznaniu pomocy, formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy, formularz informacji monitorującej z biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO), formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Kryteria wyboru operacji, Planowane do osiągnięcia wskaźniki, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na sytuację grup defaworyzowanych”, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR”,  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów – otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3 z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3 z -otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) – otwórz
 3. Biznesplan (wersja 3z)
  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
  • Oświadczenie (.exel) – otwórz
  • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 3 A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf.) – otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 7.  Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 8.  Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja  4z)  – otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz
 9. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz
 11. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 13. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Wpływ projektu na sytuację grup defaworyzowanych”otwórz
 14.  Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium wyboru operacji „Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania LSR”otwórz
 15. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content