„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

4 maja 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży, wraz z dostawą

I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92, Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcja 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 1. Gra dla 2-4 osób, od 7 roku życia, zawierająca – 4 różnokolorowe drewniane pionki i 1 drewnianą kostkę do gry,
 2. Opracowanie graficzne pudełka, planszy do gry oraz kart z pytaniami:
  Pudełko: o wymiarach min. 350 mm x 220 mm x 45 mm;
  wieko: karton 300g pokryty folią błyszczącą, nadruk w pełnym kolorze,
  spód pudełka: mikrofala w kolorze białym.
  Plansza: o wymiarach min. 600 mm x 400 mm, składana na cztery części, tektura 1,5 mm kaszerowana kredą 130g nadruk w pełnym kolorze i folią błysk, z drugiej strony kreda 130g biała. Plansza powinna przedstawiać zarys obszaru LGD (obszar gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec) z zaznaczeniem rysunkowym co najmniej 25 obiektów (zabytków, ciekawych miejsc, atrakcji przyrodniczych itp.) wskazanych przez Zamawiającego oraz zawierać wyznaczone miejsce do ułożenia 3 kategorii kart z pytaniami.
  Plansza powinna zawierać nie mniej niż 100 pkt. do pokonania w tym ok. 20 punktów oznaczonych znakami zapytania odnoszących się do pytań z 3 różnych kategorii oraz ok. 15 punktów oznakowanych różnymi poleceniami do wykonania zawartymi w instrukcji gry.
  Karty: 72 karty z pytaniami z 3 różnych kategorii; wymiary kart 85 mm x 55 mm, zaokrąglone rogi, karton 250g, nadruk dwustronny w pełnym kolorze, pokryte folią błyszczącą; treść pytań oraz zdjęcia do opracowania kart dostarczy Zamawiający.
 3. Instrukcja gry: 1 strona format A4, papier kredowy o grubości 130g, nadruk w jednym kolorze.
 4. Kostka do gry i pionki a także karty z pytaniami z podziałem na trzy kategorie powinny być zapakowane oddzielnie np. w zamykane „woreczki z paskiem”.
 5. Gry powinny zostać zapakowane pojedynczo w folię termokurczliwą.

III. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Oświadczeniem.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godziny 15:00 w następujący sposób:

a) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218, lub
b) przesłać skan podpisanej oferty na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

V. Kryterium wyboru oferty
100% cena
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

VI. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany i dostarczony w terminie do 31.07.2020r.

VII. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. W ramach postępowania każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Niniejsze postępowanie ofertowe jest elementem projektu współpracy pn. „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
 6. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”

IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

X. Osoba do kontaktu
Małgorzata Kwaśniak – 84 639 29 66, 510 203 858

XI. Załączniki
Formularz ofertowy
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content