„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

28 stycznia 2021

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania działalności gospodarczej


W przypadku kryteriów oceny dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej zmiany dotyczą:

 • usunięcia kryterium Wpływ projektu na wspieranie lokalnej gospodarki obszaru LGD, zmiana wynika z zapisów dotyczących zawartości kryteriów wyboru stosowanych przez LGD zgodnie z Wytycznymi nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zapisami w/w Wytycznych w przypadku kryteriów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości nie ma obowiązku stosowania kryterium odnoszącego się do tworzenia większej liczby nowych miejsc pracy niż wynika z zapisów PROW 2014-2020
 • dodania kryterium Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze LGD
 • usunięcia kryterium Wpływ projektu na sytuację grup defaworyzowanych, zmiana wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obowiązujących od 09.09.2020r. dotyczących m.in. zobowiązań beneficjentów rozwijających działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami zmienionego Rozporządzenia zobowiązani są oni do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Zobowiązania nie odnoszą się do tworzenia miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych
 • dodania kryterium Okres realizacji projektu
 • usunięcia zapisu, że kryterium Innowacyjny charakter projektu odnosi się do projektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, planowane jest aby kryterium dotyczyło zarówno projektów z zakresu Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy jak i projektów z zakresu Przedsięwzięcia 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów
 • usunięcia kryterium Wpływ projektu na zintegrowanie gospodarcze obszaru LGD, zmiana wynika z analizy dotychczas przeprowadzonych naborów, w których wszystkie projekty dotyczące rozwoju produktów turystycznych i usług dla turystów zapewniały zintegrowanie gospodarcze obszaru, więc kryterium nie różnicowało ocenianych projektów.

W przypadku kryteriów oceny dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej zmiany dotyczą:

 • usunięcia kryterium Wpływ projektu na wspieranie lokalnej gospodarki obszaru LGD, zmiana wynika z zapisów dotyczących zawartości kryteriów wyboru stosowanych przez LGD zgodnie z Wytycznymi nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zapisami w/w Wytycznych w przypadku kryteriów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości nie ma obowiązku stosowania kryterium odnoszącego się do tworzenia większej liczby nowych miejsc pracy niż wynika z zapisów PROW 2014-2020
 • dodanie kryterium Stały meldunek na obszarze LGD
 • zmiany punktacji dla kryterium Status wnioskodawcy, zmiana punktacji w ramach kryterium zmniejszy rozbieżności i pozwoli na wyrównanie szans na poprawę dostępu do rynku pracy przez przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych w Strategii
 • zmiany punktacji dla kryterium Kwalifikacje wnioskodawcy, z doświadczeń dotychczas przeprowadzonych naborów wniosków wynika, że doświadczenie zawodowe zbieżne z zakresem planowanej działalności gospodarczej jest bardzo istotnym kryterium pozwalającym na prawidłowe przygotowanie biznesplanu a po otrzymaniu pomocy na utrzymanie się na rynku utworzonych działalności gospodarczych, stąd proponowana jest zmiana zwiększająca liczbę punktów w tym kryterium
 • usunięcia zapisu, że kryterium Innowacyjny charakter projektu odnosi się do projektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz zmiana punktacji dla kryterium, planowane jest aby kryterium dotyczyło zarówno projektów z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD jak i projektów z zakresu Przedsięwzięcia 3.1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów
 • usunięcia kryterium Wpływ projektu na zintegrowanie gospodarcze obszaru LGD, zmiana wynika z analizy dotychczas przeprowadzonych naborów, w których wszystkie projekty dotyczące rozwoju produktów turystycznych i usług dla turystów zapewniały zintegrowanie gospodarcze obszaru, więc kryterium nie różnicowało ocenianych projektów

Kryteria wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej
Proponowana zmiana kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej
Kryteria wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej
Proponowana zmiana kryteriów wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 lutego 2021r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content