„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

28 stycznia 2021

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 13 - 25.01. 2021r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.


Zmiany polegają na:

 1. przeliczeniu budżetu poszczególnych Przedsięwzięć z kwot w złotych na euro po bieżącym kursie euro zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,
 2. dostosowaniu zakresów i budżetu planowanych do realizacji projektów współpracy wskazanych w Strategii do zakresów i budżetu zgodnego ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy, Przedsięwzięcia 3.1.4. Rozwój produktów i usług dla turystów i Przedsięwzięcia 3.1.5. Promocja turystyczna obszaru LGD oraz wprowadzenia nowego projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD o planowanym budżecie 88 250,00 euro (353 tys. zł) i wskaźnikach - produktu Liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD – 1 szt., rezultatu Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne – 1 szt.
 3. zmianie sposobu realizacji Przedsięwzięcia 1.2.3. Nowoczesne organizacje pozarządowe, który był planowany do realizacji jako operacja własna, jednak w związku z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wydłużeniem procedur związanych z realizacją operacji własnych a także w związku z pojawieniem się oszczędności w realizowanych przez LGD działaniach animacyjnych Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji poprzez działania animacyjne finansowane z kosztów przeznaczonych na aktywizację bez zmiany wysokości budżetu i planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu a środki finansowe zaplanowane pierwotnie jako koszty realizacji LSR zwiększą budżet Przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej
 4. aktualizacji Planu komunikacji w zakresie dotyczącym:
 • aktualizacji tj. zmniejszenia budżetu Spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców do kwoty 16 193,00 euro oraz zmniejszenia budżetu Spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców dotyczących podstaw prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 3 307,00 euro, zmiany wynikają z podsumowania dotychczas poniesionych kosztów i aktualizacji szacunku kosztów spotkań pozostałych do realizacji,
 • rezygnacji z Opracowania albumu prezentującego projekty zrealizowane w ramach LSR na rzecz Opracowania ulotki prezentującej projekty zrealizowane w ramach LSR, której nakład 3 000 szt. umożliwi poinformowanie o efektach wdrażania LSR znacznie większej liczby mieszkańców obszaru niż album planowany do wydania w nakładzie 500 szt., oraz zmniejszenia budżetu tego działania do kwoty 1 000,00 euro w związku z mniejszymi szacunkowymi kosztami opracowania ulotki,
 1. zmianie budżetu oraz wskaźników:
 • dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej zmiana dotyczy zwiększenia budżetu do kwoty 214 884,36 euro oraz zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba wybudowanych, przebudowanych, doposażonych obiektów infrastruktury kultury, w tym liczba zrealizowanych projektów obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego z 5 szt. do 6 szt., bez zmian wysokości wskaźnika rezultatu, zwiększenie budżetu Przedsięwzięcia wynika z przeliczeń kursu euro oraz z przeniesienia budżetu z Przedsięwzięcia 1.2.3 Nowoczesne organizacje pozarządowe,
 • dla Przedsięwzięcia 1.3.1 Działania animacyjne w zakresie wdrażania LSR zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu Przedsięwzięcia do kwoty 16 193,00 euro w związku z podsumowaniem kosztów dotychczas zorganizowanych spotkań i aktualizacją szacunku kosztów dla spotkań planowanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia,
 • dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD zmiana dotyczy zwiększenia budżetu do kwoty 581 768,69 euro oraz zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 25 szt. do 30 szt. oraz wartości wskaźników rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych) z 25 (10) pełnych etatów średniorocznych do 30 (15) pełnych etatów średniorocznych i Liczba utrzymanych miejsc pracy z 25 pełnych etatów średniorocznych do 30 pełnych etatów średniorocznych; zwiększenie wartości wskaźników o 5 szt. wynika z przeliczeń kursu euro (zwiększenie o 3 szt.) oraz z przeniesienia wskaźników z Przedsięwzięcia 3.1.3 (zwiększenie o 2 szt.),
 • dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Animacja społeczna w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu Przedsięwzięcia do kwoty 3 307,00 euro w związku z podsumowaniem kosztów dotychczas zorganizowanych spotkań i aktualizacją szacunku kosztów dla spotkań planowanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia,
 • dla Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy zmiana dotyczy zwiększenia budżetu do kwoty 409 828,73 euro oraz zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa z 6 szt. do 9 szt. oraz wartości wskaźników rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych dla osób z grup defaworyzowanych) z 10 (5) pełnych etatów średniorocznych do 13 (6) pełnych etatów średniorocznych; zwiększenie wartości wskaźników o 3 szt. wynika z analizy liczby zawartych umów w ramach Przedsięwzięcia (zwiększenie o 1 szt.) oraz z przeniesienia wskaźników z Przedsięwzięcia 3.1.4 (zwiększenie o 2 szt.),
 • dla Przedsięwzięcia 3.1.3. Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 194 766,96 euro oraz zmniejszenia wartości wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 12 szt. do 10 szt. oraz wartości wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych) z 12 (4) pełnych etatów średniorocznych do 10 (4) pełnych etatów średniorocznych, zmniejszenie budżetu i wartości wskaźników wynika z analizy dotychczas przeprowadzonych naborów wniosków tj. dużej liczby odrzucanych wniosków, rezygnacji wnioskodawców także w trakcie realizacji projektów po podpisaniu umów przyznania pomocy a także z aktualnej trudnej sytuacji na rynku produktów i usług dla turystów, pozostające do realizacji wskaźniki i budżet został przeniesiony na realizacje Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD
 • dla Przedsięwzięcia 3.1.4. Rozwój produktów i usług dla turystów zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 135 775,15 euro oraz zmniejszenia wartości wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa z 4 szt. do 3 szt., bez zmian wysokości wskaźników rezultatu, zmniejszenie wartości wskaźnika produktu wynika z analizy dotychczas przeprowadzonych naborów wniosków tj. dużej liczby rezygnacji wnioskodawców także w trakcie realizacji projektów po podpisaniu umów przyznania pomocy a także z aktualnej trudnej sytuacji na rynku produktów i usług dla turystów, pozostające do realizacji wskaźniki i budżet został przeniesiony na realizacje Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
 1. aktualizacji:
 • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
 • Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii,
 • Planu komunikacji będącego Załącznikiem nr 5 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 11.02.2021r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content