„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

2 czerwca 2021

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku powyższym Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 z uwzględnieniem dodatkowych środków i wydłużonego okresu wdrażania działań zaplanowanych w Strategii.


Zmiany polegają na:

 1. zwiększeniu budżetu przeznaczonego na konkursy ogłaszane przez LGD o kwotę 554 000,00 euro z przeznaczeniem na:
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kultury w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej, dodatkowe środki w wysokości 107 250 euro,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD, dodatkowe środki w wysokości 212 500 euro,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD, dodatkowe środki w wysokości 234 250 euro,
 1. zwiększeniu budżetu przeznaczonego na koszty bieżące w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Prowadzenie doradztwa i Biura LGD o kwotę 66 000 euro,
 2. dostosowaniu wskaźników produktu i rezultatu do zwiększonego budżetu poszczególnych Przedsięwzięć,
 3. zwiększeniu budżetu planowanego do realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. o kwotę 29 960 euro,
 4. aktualizacji wartości projektu grantowego zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD do wysokości faktycznie poniesionych wydatków wynoszących 49 129,01 euro i przeniesieniu oszczędności w kwocie 1 155,47 euro do budżetu Przedsięwzięcia 3.1.1. przeznaczonego na konkursy,
 5. przeniesieniu przeznaczonej na konkursy kwoty 11 545 euro w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. z lat 2019 – 2021 na lata 2022 – 2024 w związku z dostosowaniem do zapisów obowiązującego Harmonogramu planowanych naborów wniosków,
 6. aktualizacji:
 • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
 • Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii,
 • Planu komunikacji będącego Załącznikiem nr 5 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 16.06.2021r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content