„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych zmian Strategii na lata 2016 – 2023

20 grudnia 2022

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 06 - 16.12. 2022r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro, Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

W projekcie uwzględnione zostały zmiany budżetu oraz wskaźników:

 1. Dla Przedsięwzięcia 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 391 704,54 euro bez zmiany wartości wskaźników produktu i przeniesienia kwoty 18 124,19 euro na realizację Przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy,
 2. Dla Przedsięwzięcia 3.1.4. Rozwój produktów i usług dla turystów zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 134 745,21 euro bez zmiany wartości wskaźników produktu i przeniesienia kwoty 1 029,94 euro na realizację Przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy
 3. Dla Przedsięwzięcia 3.1.6. Wspieranie turystyki aktywnej na obszarze LGD zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 20 000,00 euro bez zmiany wartości wskaźników produktu i przeniesienia kwoty 5 000,00 euro na realizację Przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy
 4. Dla Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnych obszaru LGD (rozbudowane, przebudowane, zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej) zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu do kwoty 139 252,30 euro bez zmiany wartości wskaźników produktu i przeniesienia kwoty 28 000,00 euro na realizację Przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD
 5. Dla Przedsięwzięcia 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy zmiana dotyczy:
  - zwiększenia budżetu o kwotę 24 154,13 euro, pochodzącą z przeniesienia budżetu z Przedsięwzięć: 2.2.1. w kwocie 18 124,19 euro, 3.1.4. w kwocie 1 029,94 zł i 3.1.6. w kwocie 5 000,00 euro, do kwoty 100 899,67 euro,

- aktualizacji budżetu zrealizowanego i rozliczonego projektu grantowego do kwoty 35 649,67 euro,

- dodania operacji własnej o budżecie 26 500,00 euro dotyczącej organizacji inicjatyw promujących zdrowy styl życia i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,

- zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba wspartych inicjatyw mających na celu promocję zdrowego stylu życia i wzrost świadomości ekologicznej z 12 szt. do 30 szt.

 1. Dla Przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD zmiana dotyczy:

- zwiększenia budżetu o kwotę 28 000,00 euro pochodząca z przeniesienia budżetu z Przedsięwzięcia 3.1.1. do kwoty 53 931,40 euro,

- dodania operacji własnej o budżecie 28 000,00 euro dotyczącej organizacji inicjatyw promujących aktywność kulturalną mieszkańców,

- zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba wspartych inicjatyw z 12 szt. do 30 szt.

 1. Dla Celu szczegółowego 1.2. Nowoczesna i ekologiczna społeczność obszaru LGD zmiana dotyczy zwiększenia wartości wskaźnika rezultatu Liczba osób objętych inicjatywami w sferze kultury, ekologii i zdrowego trybu życia (w w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) z 500 (150) osób  do 2 500 (500) osób.
 2. Aktualizacji Planu komunikacji w zakresie aktualizacji terminu dla działania dotyczącego Prezentacji wyników przeprowadzonej ewaluacji z II kwartału 2023r. na I kwartał 2023r.
 3. aktualizacji:
 • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
 • Planu komunikacji będącego Załącznikiem nr 5 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian Strategii

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 28.12.2022r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content