„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2023/OW

15 czerwca 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach  działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Aktywni i ekologiczni mieszkańcy - pod warunkiem, że inny podmiot uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

1/ Termin składania formularzy zgłoszeniowych:

od 15.06.2023r. do 15.07.2023r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania formularzy zgłoszeniowych:

Formularze zgłoszenia zamiaru realizacji operacji należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami składa się w formie:

 • jednego egzemplarza formularza w wersji papierowej wraz z jednym kompletem załączników potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019 poz. 664)
 • formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany czytelnie przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentacji

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 15 lipca 2023r. o godz.15.00. O terminie złożenia formularza decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/ Wysokość środków na realizację operacji

 • Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 000,00 zł
 • Intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych

4/ Limit dostępnych środków

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 23 575,30 euro, co przy kursie 4zł/euro stanowi indykatywną kwotę 94 301,20 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Operacja własna  (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, w szczególności:

 • cel ogólny 1.0 Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD
 • cel szczegółowy 1.2 Nowoczesna i ekologiczna społeczność obszaru LGD
 • przedsięwzięcie 1.2.1 Aktywni i ekologiczni mieszkańcy

Zakres tematyczny operacji obejmuje organizację inicjatyw mających na celu promocję zdrowego stylu życia i wzrost świadomości ekologicznej, w tym organizację wydarzeń promujących zdrowy styl życia, organizację przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości ekologicznej.

6/ Wskaźniki

 • Wskaźnik rezultatu: Liczba osób objętych inicjatywami w sferze kultury, ekologii i zdrowego trybu życia (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) – 280 szt. (0)
 • Wskaźnik produktu: Liczba wspartych inicjatyw mających na celu promocję zdrowego stylu życia i wzrost świadomości ekologicznej – 6 szt.

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 17 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.                   W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Uprawnieni wnioskodawcy:

(a) osoby fizyczne, pełnoletnie, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD „Nasze Roztocze” lub miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców;

(b) osoby prawne, których siedziba/oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD „Nasze Roztocze” (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR LGD „Nasze Roztocze”, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż województwo. Wnioskodawcą jest LGD „Nasze Roztocze”;

(c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Siedziba / oddział takiej jednostki znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

(d) spółki cywilne. Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w ppkt (a) – (c).

9/ Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej, w tym:

(a) osoby fizyczne: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

(b) osoby prawne: - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji; - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

(c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;

(d) spółki cywilne: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

10/ Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów związanych z realizacją operacji własnej LGD, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji wraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania LSR, Kryteriami wyboru operacji udostępniono poniżej:

 1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2023/OW – otwórz 
 2. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji – otwórz 
 3. Karta oceny wykonawcy– otwór
 4. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 5. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania LSR – otwórz
 6. Kryteria wyboru operacji– otwórz
 7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content