„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

11 marca 2024

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 18 marca 2024r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy Restauracji Luneta w Zamościu, ul. Waleriana Łukasińskiego 2E - dojazd od ul. Peowiaków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu za 2023 rok
 7. Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 rok
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia  i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 rok
 10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2023 rok
 12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2023 rok
 13. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję
 14. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie zebrania 

Prezes Zarządu
Małgorzata Kwaśniak

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” w przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w pierwszym wyznaczonym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, to znaczy 30 minut po pierwszym terminie.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content