„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek

21 października 2014

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”
Koszty całkowite:  54 485,31 zł
Kwota dofinansowania: 26 357,00

Celem ope­racji jest roz­wi­janie aktywnej rekre­acji i wypo­czynku poprzez budowę i udo­stęp­nienie placu zabaw w miej­sco­wości Pniówek.

W ramach ope­racji w miej­sco­wości Pniówek wybu­do­wano i wypo­sa­żono plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw został wypo­sa­żony m. in. w huś­tawkę waha­dłową podwójną, zestaw wie­lo­funk­cyjny, huś­tawkę wagową, bujaki, karu­zelę, zestaw „wóz stra­żacki” i „pociąg”, pia­skow­nicę, tablicę infor­ma­cyjną na regu­lamin, ławki oraz kosz na śmieci.

Reali­zacja pro­jektu przy­czy­niła się do zaspo­ka­jania potrzeb dzieci w zakresie roz­woju umie­jęt­ności rucho­wych, a w kon­se­kwencji do ich pozy­tyw­nego ro­woju emo­cjo­nal­nego i zdol­ności percepcji.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content