„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa placu zabaw w miejscowości Szewnia Górna

26 stycznia 2015

Bene­fi­cjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 37 325,01 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 24 276,43 zł

Celem projektu jest rozwijanie aktywnej turystyki na terenie Gminy Adamów poprzez budowę i udostępnienie placu zabaw  w miejscowości Szewnia Górna.

W ramach operacji  w miejscowości Szewnia Górna wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci, który został wyposażony w: huśtawkę pojedynczą, zjeżdżalnię, piaskownicę zasuwaną, bujak podwójny i bujaczek pojedynczy . Dodatkowo zakupiono ławkę drewnianą z oparciem, kosz na śmieci oraz zamontowano tablicę informacyjną na regulamin  wraz z wieszakami na tornistry dla dzieci. Plac zabaw został ogrodzony drewnianym płotkiem oraz ukształtowano nawierzchnię placu w celu zapewnienia bezpiecznej zabawy dla dzieci.

Realizacja projektu przy­czy­niła się do zaspo­ko­jenia potrzeb miesz­kańców, wzrostu atrak­cyj­ności miej­sco­wości pod względem tury­stycznym, jak rów­nież pod­nie­sienie jakości życia spo­łecz­ności lokalnej na obszarze objętym LSR.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content