„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym

5 stycznia 2015

Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 58 850,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej poprzez udostępnienie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym.

W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe świetlicy obejmujące: wymianę nieszczelnej stolarki okiennej oraz wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku.

Realizacja operacji przy­czy­niła się do stwo­rzenia obiektu kom­for­to­wego i bez­piecz­nego do aktyw­nego spę­dzania wol­nego czasu dla dzieci, mło­dzieży oraz pozo­sta­łych mieszkańców Majdanu Małego zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content