„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie małe projekty

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Małe projekty” (limit dostępnych środków 320 768,00 zł)
1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty”:

(więcej…)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania oraz Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej wybrani zostali:
1. Pani Małgorzata Kwaśniak, zam. Zamość – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania
2. Pani Monika Sowińska, zam. Jacnia – Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej

Uzasadnienie:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskazała w/w osoby jako spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wymienione osoby posiadają wiedzę i kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, na którym zostaną zatrudnione.
Komisja w składzie:
1. Aneta Molenda
2. Zofia Pilip
3. Agnieszka Adamczuk

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zamość, 01grudzień 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres głównych obowiązków :
• Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków UE
• Koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na obszarze LGD
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów
• Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych działań z LGD z Polski i innych krajów UE w ramach projektów współpracy
• Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd (więcej…)

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zamość, 01 grudzień 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres głównych obowiązków :
• koordynowanie pracy Biura LGD;
• nadzór nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju;
• nadzór nad obsługą konkursów ogłaszanych przez LGD;
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania i finansowania biura LGD;
• kontrola i monitoring dokumentacji i projektów przygotowywanych i realizowanych przez LGD;
• realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd. (więcej…)

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszam wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Spotkanie które odbędzie się w dniu 23 października 2009r. o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość, przy ul. Peowiaków 92. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie zwoływane jest m.in. w związku ze zmianą procedur wyboru operacji przez Lokalną Grupą Działania.

Liczę na osobistą obecność
PREZES ZARZĄDU
Maria Okoń

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w forum

W imieniu lubelskiego Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „PARTNERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt stworzy nową płaszczyznę współpracy, która pozwoli na kreowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content