„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja Aktywnego Wypoczynku

18 listopada 2014

Tytuł pro­jektu: Promocja Aktywnego Wypoczynku
Koszty cał­ko­wite pro­jektu: 283 918,35 zł
Termin reali­zacji: luty – październik 2014

Realizacja projektu poprzedzona została przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowanych do wytyczenia tras Nordic Walking i szlaku rowerowego. Koszt przygotowania dokumentacji tras na obszarze LGD „Nasze Roztocze” wyniósł 15 648,44 zł.

Cel projektu: celem projektu jest rozwój turystyki aktywnej na Lubelszczyźnie poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie oferty oraz promocję turystyki aktywnej na obszarze partnerskich LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Zielony Pierścień” i LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” poprzez:

  1. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej

Na obszarze partnerskich LGD utworzono 15 sieciowych produktów turystyki aktywnej. Powstało 14 Parków do uprawiania Nordic Walking (łącznie ok. 240 km) i jeden szlak rowerowy (ok. 200 km). Ich lokalizację oraz przebieg zaplanowano z uwzględnieniem najciekawszych i najatrakcyjniejszych miejsc z obszaru partnerskich LGD. Trasy zostały wytyczone przez tereny o szczególnym bogactwie przyrodniczym i krajobrazowym, obok istniejących obiektów zabytkowych, miejsc pamięci narodowej a także lokalnych atrakcji turystycznych. Na trasach ustawiono tablice informacyjne ze schematem ich przebiegu, a przy trasach Nordic Walking dodatkowo tablice z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania oraz tablice ze sposobem pomiaru tętna w punktach zwiększonego wysiłku. Ponadto w ramach projektu powstała przystań kajakowa z miejscem rekreacji i wypoczynku w Kośminie na rzeką Wieprz, która posiada pływający pomost, zaplecze sanitarne, wiaty wypoczynkowe i stojaki na rowery.

  1. Promocję projektu

Strona internetowa zawiera informacje o powstałych sieciowych produktach turystyki aktywnej m.in. opisy tras do uprawiania Nordic Walking wraz ze zdjęciami i zaznaczonymi na mapie trasami, informacje na temat zalet uprawiania tego sportu oraz sposobu prawidłowego doboru kijków. http://www.aktywniezkijkami.pl/

 

Lider projektu:

Nasze-roztocze-logo

 

Partnerzy projektu:

zielony pierscien logo

logo lgd

Euro­pejski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiej­skich
Europa inwe­stu­jąca w obszary wiej­skie
Dzia­łanie 4.21 „Wdra­żanie pro­jektów współ­pracy” jest współ­fi­nan­so­wane ze środków Unii Euro­pej­skiej
w ramach Osi 4 LEADER Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2007 – 2013

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content