„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utworzenie siłowni zewnętrznej – miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów

26 stycznia 2015

Bene­fi­cjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 20 872,58 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 13 575,66 zł

Celem projektu jest poprawa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Jacnia.

W ramach operacji przeprowadzono prace polegające na montażu poszczególnych elementów siłowni zewnętrznej: drabinki, orbiterka i wioślarza. Ponadto przestrzeń wokół siłowni została wyłożona kostką brukową oraz zakupiono ławkę i kosz na śmieci.

Utworzenie siłowni zewnętrznej w Jacni przyczyniło się do  do pod­nie­sienia jakości życia miesz­kańców obszaru Lokalnej Grupy Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” i uatrak­cyj­nienia form spę­dzania wol­nego czasu dla dzieci, mło­dzieży i dorosłych na terenie Gminy Adamów.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content