Najnowsza broszura informująca o PROW 20142020

prow1Agencja Restruk­tu­ry­zacji i Moder­ni­zacji Rol­nictwa opra­co­wała bro­szurę pre­zen­tu­jącą główne obszary wsparcia w ramach „Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020”.

Zgodnie z infor­ma­cjami zamiesz­czo­nymi na stronie Agencji zakres nowego PROW jest podobny do zna­nego już nam PROW 200072013 lecz jego kon­strukcja została zmie­niona. W nowej per­spek­tywie finan­sowej jest mniej tzw. działań i wystę­puje moż­li­wość sko­rzy­stania rów­no­legle z róż­nych „pod­działań”. W PROW 20142020 prze­wi­dziano 25 form wsparcia, w tym kon­ty­nu­ację z lat poprzed­nich. Należy zwrócić uwagę na zmo­dy­fi­ko­waną pomoc wsparcia z popu­lar­nego dzia­łania „Moder­ni­zacja gospo­darstw rol­nych”. W nowym okresie pro­gra­mo­wania wyso­kość dotacji na to dzia­łanie będzie uwa­run­ko­wane od rodzaju inwe­stycji. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania

W dniu 12 grudnia 2014 roku został zatwier­dzony Pro­gram Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020 przez Komisję Euro­pejską. Budżet Pro­gramu wynosi 13,5 mld euro. Obecnie trwają prace doty­czące roz­po­rzą­dzeń i wytycz­nych dla poszcze­gól­nych działań finan­so­wa­nych w ramach PROW 20142020.

Więcej infor­macji na stronie:

http://​prow​.lubel​skie​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​,​p​r​o​g​r​a​m​-​r​o​z​w​o​j​u​-​o​b​s​z​a​r​o​w​-​w​i​e​j​s​k​i​c​h​-​20142020

Posted in Aktualności |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Bortatyczach

zdjęcie tytułoweW dniu 13 grudnia 2014r. w świe­tlicy wiej­skiej w Bor­ta­ty­czach prze­pro­wa­dzone zostały ostatnie warsz­taty cera­miczno — garn­car­skie w ramach cyklu reali­zo­wa­nego na terenie LGD „Nasze Roz­tocze”. Celem warsz­tatów było pogłę­bienie wiedzy doty­czącej tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła z regionu Zamojsz­czyzny i Roz­tocza. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Józefowie

zdjęcie tytułowe

W Miej­skim Domu Kul­tury w Józe­fowie 12 grudnia 2014r. odbyły się warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie. Warsz­taty skie­ro­wane były do lokal­nych liderów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”, zain­te­re­so­wa­nych kul­ty­wo­wa­niem tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła – garn­car­stwa. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

IV edycja konkursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR już za nami

Zdjęcie tytułoweWe wtorek 09 grudnia 2014r. odbyła się IV edycja Kon­kursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR pn. „Roz­to­czań­skie Orły”. Uczest­ni­kami kon­kursu byli uczniowie wszyst­kich szkół gim­na­zjal­nych z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze” Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

Nagrodziliśmy zwycięzców konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności”

Zdjęcie tytułoweW dniu 05.12.2014 r. w sali kon­fe­ren­cyjnej Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu odbyło się uro­czyste roz­strzy­gnięcie kon­kursu „Liderzy Lokal­nych Spo­łecz­ności” i wrę­czenie nagród Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Konkurs wiedzy o LGD i obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Infor­mu­jemy, iż do kon­kursu wiedzy o LGD „Nasze Roz­tocze” i obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju zgło­siły się wszystkie szkoły gim­na­zjalne z obszaru LGD.
O tytuł „Roz­to­czań­skiego Orła” i cenne nagrody wal­czyć będzie 33 uczniów, którzy w dniu 09.12.2014r. zmierzą się z zada­niami przy­go­to­wa­nymi przez Komisję Kon­kursu.
Życzymy powodzenia

Posted in Aktualności, Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Hubalach

19W sobotę 29.11.2014r. w świe­tlicy wiej­skiej w Huba­lach w ramach kul­ty­wo­wania tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła prze­pro­wa­dzone zostały warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie dla lokal­nych liderów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |