9000 zł dla aktywnych organizacji z obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w kon­kursie „Liderzy lokal­nych spo­łecz­ności”, skie­ro­wanym do orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych (sto­wa­rzy­szeń i fun­dacji) oraz grup nie­for­mal­nych (tj. kół gospodyń wiej­skich, klubów seniora i sołectw) mają­cych sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność na obszarze dzia­łania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwie­rzy­niec. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Plebiscyt „Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego” rozstrzygnięty!

DSC_2552Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż tego­rocznym lau­re­atem kon­kursu pn. „Tury­styczne Perły Regionu Lubel­skiego” została Gmina Józefów, nale­żąca do terenu na którym funk­cjo­nuje LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Relacja z wyjazdu studyjno-​szkoleniowego na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w województwie świętokrzyskim

tytułoweW dniach 2425.09.2014r. przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji spo­łecz­nych, gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych oraz pra­cow­nicy Biura LGD „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyli w dwu­dniowym wyjeź­dzie studyjno-​szkoleniowym na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rego tema­tyka poświę­cona była two­rzeniu nowych pro­duktów tury­stycz­nych, a także pre­zen­tację dobrych praktyk z zakresu wdra­żania lokal­nych stra­tegii roz­woju. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi

_harmonogram_spotkań_STOWRZYSZENIE_wysokie_nad_łabunka

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

LL_FIO-Logo_ramkaZ przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w ramach I edycji kon­kursu gran­to­wego na wsparcie ini­cjatyw lokal­nych Lubel­skie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO orga­ni­zo­wa­nego przez Mini­ster­stwo Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej za pośred­nic­twem Fun­dacji Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej, na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze” reali­zo­wane będą 4 pro­jekty. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyło w Gminnym Święcie Plonów w Żdanowie

1W dniu 7 wrze­śnia 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyło w Dożyn­kach Gminy Zamość w Żdanowie. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Zapraszamy na dwudniowy wyjazd studyjno – szkoleniowy na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w województwie świętokrzyskim

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” ser­decznie zaprasza do udziału w dwu­dniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym dla lokal­nych liderów z terenu LGD „Nasze Roz­tocze” tj. gmin Adamów, Józefów, Kra­sno­bród, Zamość i Zwie­rzy­niec na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w dniach 2425. 09.2014r.  Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

XVI Posiedzenie Rady LGD

W dniu 29.08.2014r. odbyło się XVI Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze”.
Pod­czas obrad Rada LGD zakoń­czyła pro­ce­durę oceny i wyboru do dofi­nan­so­wania pro­jektów zło­żo­nych w odpo­wiedzi na II kon­kurs w 2014r. w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Roz­woju.
Poniżej zamiesz­czamy listę pro­jektów wybra­nych do dofi­nan­so­wania w ramach dzia­łania Małe pro­jekty.
Lista ope­racji wybra­nych do dofi­nan­so­wania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Posted in Aktualności |