Zmiana adresu biura LGD

Budynek Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu
ul. Par­ty­zantów 3, pok. 218
22400 Zamość

Posted in Aktualności |

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punków Infor­ma­cyj­nych o Fun­du­szach Euro­pej­skich oraz Lokalny Punkt Infor­ma­cyjny w Zamo­ściu orga­ni­zują spo­tkanie infor­ma­cyjne doty­czące pozy­ski­wania fun­duszy dota­cyj­nych i zwrot­nych na roz­po­częcie dzia­łal­ności gospo­dar­czej dla osób fizycz­nych. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej reali­zuje na terenie woje­wództwa lubel­skiego pro­jekt pn. „Lubelskie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO” doto­wany ze środków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu – Fun­dusz Ini­cjatyw Obywatelskich.

Pro­jekt skie­ro­wany jest do:

- mło­dych orga­ni­zacji pozarządowych,

- grup samopomocowych

- grup nieformalnych.

Pod­mioty te mogą uzy­skać pomoc w postaci mikro­do­tacji (od 2000 zł do maks. 5000 zł) na pro­jekty obej­mu­jące dzia­łania w dowolnej ze sfer pożytku publicz­nego oraz na rozwój mło­dych orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych zare­je­stro­wa­nych na terenie woj. lubelskiego.

Łączna kwota do roz­dy­spo­no­wania dla bene­fi­cjentów w 2015r. wynosi 476.200 zł. Wnioski można składać do dnia 28.02.2015r.

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej zapewnia wnio­sko­dawcom wsparcie mery­to­ryczne w postaci Lokal­nych Ani­ma­torów, którzy pomogą w przy­go­to­waniu wniosku. W powiecie zamoj­skim jest to Kata­rzyna Poźniak, tel. 694146458, e-​mail: kasiapoz@​wp.​pl

Więcej infor­macji na temat pro­jektu:
www​.lubel​skie​lo​kalnie​.lbl​.pl

www​.face​book​.com/​f​i​o​l​u​b​e​l​s​k​i​e​l​o​k​alnie

Posted in Aktualności |

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” I/​2015

kwartalnik_I_2015 (1)_Strona_01Zapra­szamy do lek­tury nowego numeru Kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W numerze opu­bli­ko­wa­liśmy relację z roz­strzy­gnięcia kon­kursów „Liderzy Lokal­nych Spo­łecz­ności” i „Roz­to­czań­skie Orły” oraz z wizyty studyjno-​szkoleniowej LGD „Lepsze Jutro”. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Posted in Aktualności |

Najnowsza broszura informująca o PROW 20142020

prow1Agencja Restruk­tu­ry­zacji i Moder­ni­zacji Rol­nictwa opra­co­wała bro­szurę pre­zen­tu­jącą główne obszary wsparcia w ramach „Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020”.

Zgodnie z infor­ma­cjami zamiesz­czo­nymi na stronie Agencji zakres nowego PROW jest podobny do zna­nego już nam PROW 200072013 lecz jego kon­strukcja została zmie­niona. W nowej per­spek­tywie finan­sowej jest mniej tzw. działań i wystę­puje moż­li­wość sko­rzy­stania rów­no­legle z róż­nych „pod­działań”. W PROW 20142020 prze­wi­dziano 25 form wsparcia, w tym kon­ty­nu­ację z lat poprzed­nich. Należy zwrócić uwagę na zmo­dy­fi­ko­waną pomoc wsparcia z popu­lar­nego dzia­łania „Moder­ni­zacja gospo­darstw rol­nych”. W nowym okresie pro­gra­mo­wania wyso­kość dotacji na to dzia­łanie będzie uwa­run­ko­wane od rodzaju inwe­stycji. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania

W dniu 12 grudnia 2014 roku został zatwier­dzony Pro­gram Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020 przez Komisję Euro­pejską. Budżet Pro­gramu wynosi 13,5 mld euro. Obecnie trwają prace doty­czące roz­po­rzą­dzeń i wytycz­nych dla poszcze­gól­nych działań finan­so­wa­nych w ramach PROW 20142020.

Więcej infor­macji na stronie:

http://​prow​.lubel​skie​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​,​p​r​o​g​r​a​m​-​r​o​z​w​o​j​u​-​o​b​s​z​a​r​o​w​-​w​i​e​j​s​k​i​c​h​-​20142020

Posted in Aktualności |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Bortatyczach

zdjęcie tytułoweW dniu 13 grudnia 2014r. w świe­tlicy wiej­skiej w Bor­ta­ty­czach prze­pro­wa­dzone zostały ostatnie warsz­taty cera­miczno — garn­car­skie w ramach cyklu reali­zo­wa­nego na terenie LGD „Nasze Roz­tocze”. Celem warsz­tatów było pogłę­bienie wiedzy doty­czącej tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła z regionu Zamojsz­czyzny i Roz­tocza. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Józefowie

zdjęcie tytułowe

W Miej­skim Domu Kul­tury w Józe­fowie 12 grudnia 2014r. odbyły się warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie. Warsz­taty skie­ro­wane były do lokal­nych liderów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”, zain­te­re­so­wa­nych kul­ty­wo­wa­niem tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła – garn­car­stwa. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |