Życzenia

Życzenia-LGD-2014

Posted in Aktualności |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Bortatyczach

zdjęcie tytułoweW dniu 13 grudnia 2014r. w świe­tlicy wiej­skiej w Bor­ta­ty­czach prze­pro­wa­dzone zostały ostatnie warsz­taty cera­miczno — garn­car­skie w ramach cyklu reali­zo­wa­nego na terenie LGD „Nasze Roz­tocze”. Celem warsz­tatów było pogłę­bienie wiedzy doty­czącej tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła z regionu Zamojsz­czyzny i Roz­tocza. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Józefowie

zdjęcie tytułowe

W Miej­skim Domu Kul­tury w Józe­fowie 12 grudnia 2014r. odbyły się warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie. Warsz­taty skie­ro­wane były do lokal­nych liderów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”, zain­te­re­so­wa­nych kul­ty­wo­wa­niem tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła – garn­car­stwa. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

IV edycja konkursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR już za nami

Zdjęcie tytułoweWe wtorek 09 grudnia 2014r. odbyła się IV edycja Kon­kursu wiedzy o LGD i obszarze objętym LSR pn. „Roz­to­czań­skie Orły”. Uczest­ni­kami kon­kursu byli uczniowie wszyst­kich szkół gim­na­zjal­nych z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze” Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

Nagrodziliśmy zwycięzców konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności”

Zdjęcie tytułoweW dniu 05.12.2014 r. w sali kon­fe­ren­cyjnej Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu odbyło się uro­czyste roz­strzy­gnięcie kon­kursu „Liderzy Lokal­nych Spo­łecz­ności” i wrę­czenie nagród Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Konkurs wiedzy o LGD i obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Infor­mu­jemy, iż do kon­kursu wiedzy o LGD „Nasze Roz­tocze” i obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju zgło­siły się wszystkie szkoły gim­na­zjalne z obszaru LGD.
O tytuł „Roz­to­czań­skiego Orła” i cenne nagrody wal­czyć będzie 33 uczniów, którzy w dniu 09.12.2014r. zmierzą się z zada­niami przy­go­to­wa­nymi przez Komisję Kon­kursu.
Życzymy powodzenia

Posted in Aktualności, Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Hubalach

19W sobotę 29.11.2014r. w świe­tlicy wiej­skiej w Huba­lach w ramach kul­ty­wo­wania tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła prze­pro­wa­dzone zostały warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie dla lokal­nych liderów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Warsztaty ceramiczno-​garncarskie w Gminie Adamów

10W dniu 28 listo­pada 2014r. w budynku Szkoły Pod­sta­wowej w Bon­dyrzu odbyły się już trzecie warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie, które popro­wa­dził Pan Piotr Skiba. Warsz­taty skła­dały się z dwóch części. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |