Liderzy lokalnych społeczności

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż do kon­kursu „Liderzy lokal­nych spo­łecz­ności” zgło­siły się 23 orga­ni­zacje dzia­ła­jące na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze”. O miejscu i ter­minie roz­strzy­gnięcia kon­kursu i wrę­czenia nagród wszyscy Uczest­nicy zostaną poin­for­mo­wani mailowo i tele­fo­nicznie, a także za pośred­nic­twem naszej strony internetowej.

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Zgłoś swoją organizację do konkursu – 9 000 zł czeka !!!

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” przy­po­mina iż 14.11.2014r. upływa termin przyj­mo­wania zgło­szeń do kon­kursu pn. „Liderzy Lokal­nych Społeczności”.

W kon­kursie mogą wziąć udział: orga­ni­zacje poza­rzą­do­we (sto­wa­rzy­szenia i fun­dacje) oraz grupy nie­for­mal­ne (tj. koła gospodyń wiej­skich, kluby seniora i sołectwa) mają­ce sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność na obszarze funk­cjo­no­wania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin: Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwierzyniec.

Pula nagród w kon­kursie wynosi 9 000 zł.

Regu­lamin kon­kursu oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy dostępny jest w zakładce – Kon­kurs Liderzy Lokal­nych Społeczności

Więcej infor­macji pod numerem telefonu 84 639 29 66.

Posted in Aktualności |

Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa gościła na Roztoczu z wizytą studyjną

Zdjęcie tytułoweW dniu 29.10.2014r. gości­liśmy lokal­nych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Dzia­łania „Lepsze Jutro”. Uczest­ni­kami wizyty byli przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych, wła­ści­ciele atrakcji tury­stycz­nych oraz osoby zwią­zane z sek­torem tury­styki. Tema­tyka wyjazdu poświę­cona była dobrym prak­tykom z zakresu two­rzenia sie­cio­wych pro­duktów tury­stycz­nych, pro­mocji pro­duktów regio­nal­nych oraz akty­wi­zo­wania spo­łecz­ności lokal­nych na obszarze dzia­łania LGDNasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Zapraszamy na warsztaty ceramiczno-​garncarskie na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” w ramach kul­ty­wo­wania tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła orga­ni­zuje cykl warsz­tatów ceramiczno-​garncarskich dla lokal­nych liderów. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

IV edycja konkursu wiedzy pn. „Roztoczańskie Orły”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w IV edycji kon­kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia­łania oraz obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju, któ­rego celem jest upo­wszech­nianie wiedzy o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocja obszaru obję­tego LSR, zain­te­re­so­wanie uczniów historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i kra­jo­bra­zowym. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

SPOTKANIAKULTURĄ I TRADYCJĄ ZAMOJSKIEJ WSI

We wrze­śniu i paź­dzier­niku br. w Regio­nalnej Izbie Pamięci w Wyso­kiem odbył się cykl spo­tkań zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jektu „Spo­tkania z kul­turą i tra­dycją zamoj­skiej wsi” reali­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie „Wysokie nad Łabuńką”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” IV/​2014

1Zapra­szamy do lek­tury ostat­niego już w tym roku numeru kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W numerze opu­bli­ko­wa­liśmy relację z wizyt studyjno-​szkoleniowych na obszarze LGD „Dunajec-​Biała” oraz LGD „Wokół Łysej Góry”. Dodat­kowo znajdą tu Pań­stwo infor­macje z posie­dzeń Rady LGD w sprawie oceny i wyboru pro­jektów do dofi­nan­so­wania w ramach II naboru, a także relację z imprez ple­ne­ro­wych odby­wa­ją­cych się na obszarze gmin człon­kow­skich LGD. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Kwar­talnik IV /​2014

Posted in Aktualności |

Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi”

_harmonogram_spotkań_STOWRZYSZENIE - 3,4 oko

Posted in Aktualności |