XV Posiedzenie Rady LGD

Zdjęcie tytułoweDnia 20.08.2014r. odbyło się XV Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze” mające na celu ocenę wnio­sków o dofi­nan­so­wanie zło­żo­nych w odpo­wiedzi na ogło­szony przez LGD kon­kurs.
Poniżej zamiesz­czono listę oce­nio­nych ope­racji wraz z wyni­kiem oceny oraz for­mu­larz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista oce­nio­nych ope­racji – Małe pro­jekty
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Posted in Aktualności |

Promocja LGD „Nasze Roztocze” podczas XXII Festiwalu EKO w Józefowie

01W dniu 10 sierpnia 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” pro­mo­wało swoją dzia­łal­ność pod­czas XXII Festi­walu Kul­tury Eko­lo­gicznej zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Miejski Ośrodek Kul­tury w Józe­fowie. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Podsumowanie II2014 roku naboru wniosków

Infor­mu­jemy, iż w dniu 08.08.2014r. zakoń­czy­liśmy II2014 roku nabór wnio­sków w ramach dzia­łania 413 „Wdra­żanie Lokal­nych Stra­tegii Roz­woju” Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013 w zakresie „Małych projektów”.

W ter­minie wska­zanym w ogło­szeniu tj. od 25.07.2014r. do 08.08.2014r. do Biura LGD wpły­nęło 5wniosków na łączną wnio­sko­waną kwotę dofi­nan­so­wania 124 995,59 zł.

Zesta­wienie zło­żo­nych wnio­sków — Małe projekty

Posted in Aktualności |

Zabytkowe wnętrza browaru w Zwierzyńcu dostępne dla turystów

IMG_0324Od 08.08.2014r. turyści mogą zwie­dzać zabyt­kowe wnę­trza bro­waru w Zwie­rzyńcu, poznać jego historię i zoba­czyć jak wyglą­dała dawna warzelnia i proces pro­dukcji piwa. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Relacja z wyjazdu studyjno – szkoleniowego na obszar LGD „Dunajec — Biała”

zdjecie tytuloweW dniach 31.0701.08.2014r. przed­sta­wi­ciele Zarządu Sto­wa­rzy­szenia, Rady, Komisji Rewi­zyjnej oraz pra­cow­nicy Biura LGDNasze Roz­tocze” wzięli udział w dwu­dniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym pn. „Dobre prak­tyki w bez­po­śred­niej sprze­daży pro­duktów i pre­zen­tacji pro­duktów lokal­nych z obszaru LGD Dunajec Biała”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” III/​2014

03-2014Ser­decznie zapra­szamy do zapo­znania się z lek­turą nowego numeru Kwar­tal­nika Lokalnej Grupy Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W naj­now­szym wydaniu zamie­ści­liśmy nie­zbędne infor­macje doty­czące naboru wnio­sków, który zostanie prze­pro­wa­dzony w III kwar­tale br. Dodat­kowo znajdą tu Pań­stwo relację z wizyty studyjno-​szkoleniowej Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Zapiecek” z okolic Radzynia Pod­la­skiego, zdjęcia lau­re­atów IV edycji kon­kursu foto­gra­ficz­nego pn. „Odkry­wamy Nasze Roz­tocze” oraz naj­nowszą publi­kację doty­czącą tury­styki na Roz­toczu. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Posted in Aktualności, Kwartalnik |

LGD „Nasze Roztocze” na imprezie plenerowej Dni Krasnobrodu

zdjęcie tytułoweW dniu 20 lipca 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyło w XXIV Prze­glą­dzie Orkiestr Dętych, który odbył się pod Hono­rowym Patro­natem Sta­rosty Zamoj­skiego Hen­ryka Mateja w ramach dwu­dniowej imprezy pn. Dni Kra­sno­brodu. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Mikrodotacje FIO dla organizacji pozarządowych

coverFun­dacja Fun­duszu Lokal­nego Ziemi Bił­go­raj­skiej reali­zuje na terenie woje­wództwa lubel­skiego pro­jekt pn. „Lubel­skie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO” doto­wane ze środków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu – Fun­duszu Ini­cjatyw Obywatelskich.

Pro­jekt skie­ro­wany jest do mło­dych orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych, grup samo­po­mo­co­wych i grup nie­for­mal­nych. Pod­mioty te mogą uzy­skać pomoc w postaci mikro­do­tacji (od 2000 zł do 5000 zł) reali­zo­wa­nych w ter­minie: 1.09.201431.10.2014 Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |