Gra planszowa „Z plecakiem po Roztoczu”

pudełko  Z PLECAKIEM PO ROZTOCZU składSto­wa­rzy­szenie LGD „Nasze Roz­tocze” z myślą o naj­młod­szych pocie­chach przy­go­to­wało grę plan­szową pt. „Z ple­ca­kiem po Roz­toczu”. Głównym jej celem jest zapo­znanie dzieci i mło­dzieży z malow­ni­czymi miej­scami, zabyt­kami oraz cie­ka­wost­kami Roz­tocza Środ­ko­wego – obszaru na którym funk­cjo­nuje LGDKon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Warsztaty ceramiczno-​garncarskie w Gminie Zwierzyniec

10W dniu 22 listo­pada 2014r. w Cen­trum Kul­tury i Biblio­tece Publicznej w Zwie­rzyńcu odbyły się warsz­taty cera­miczno – garn­car­skie. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyło 10 osób, które pod czujnym okiem Pana Piotra Skiby – Mistrz Garn­car­stwa i Cera­miki zgłę­biały taj­niki zawodu garn­carza, metody pracy na kole garn­car­skim, spo­soby zdo­bienia i wypa­lania naczyń. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Warsztaty ceramiczno-​garncarskie w Gminie Krasnobród

01W dniu 21 listo­pada 2014r. w Kra­sno­brodzkim Domu Kul­tury odbyło się pierwsze spo­tkanie z cyklu warsz­tatów cera­miczno – garn­car­skich, w któ­rych uczest­ni­czyło 10 osób. Tematem prze­wodnim warsz­tatów były się­ga­jące XV w. tra­dycje garn­car­skie na Roz­toczu. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Liderzy lokalnych społeczności

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż do kon­kursu „Liderzy lokal­nych spo­łecz­ności” zgło­siły się 23 orga­ni­zacje dzia­ła­jące na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze”. O miejscu i ter­minie roz­strzy­gnięcia kon­kursu i wrę­czenia nagród wszyscy Uczest­nicy zostaną poin­for­mo­wani mailowo i tele­fo­nicznie, a także za pośred­nic­twem naszej strony internetowej.

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Zgłoś swoją organizację do konkursu – 9 000 zł czeka !!!

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” przy­po­mina iż 14.11.2014r. upływa termin przyj­mo­wania zgło­szeń do kon­kursu pn. „Liderzy Lokal­nych Społeczności”.

W kon­kursie mogą wziąć udział: orga­ni­zacje poza­rzą­do­we (sto­wa­rzy­szenia i fun­dacje) oraz grupy nie­for­mal­ne (tj. koła gospodyń wiej­skich, kluby seniora i sołectwa) mają­ce sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność na obszarze funk­cjo­no­wania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin: Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwierzyniec.

Pula nagród w kon­kursie wynosi 9 000 zł.

Regu­lamin kon­kursu oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy dostępny jest w zakładce – Kon­kurs Liderzy Lokal­nych Społeczności

Więcej infor­macji pod numerem telefonu 84 639 29 66.

Posted in Aktualności |

Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa gościła na Roztoczu z wizytą studyjną

Zdjęcie tytułoweW dniu 29.10.2014r. gości­liśmy lokal­nych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Dzia­łania „Lepsze Jutro”. Uczest­ni­kami wizyty byli przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych, wła­ści­ciele atrakcji tury­stycz­nych oraz osoby zwią­zane z sek­torem tury­styki. Tema­tyka wyjazdu poświę­cona była dobrym prak­tykom z zakresu two­rzenia sie­cio­wych pro­duktów tury­stycz­nych, pro­mocji pro­duktów regio­nal­nych oraz akty­wi­zo­wania spo­łecz­ności lokal­nych na obszarze dzia­łania LGDNasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Zapraszamy na warsztaty ceramiczno-​garncarskie na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” w ramach kul­ty­wo­wania tra­dy­cyj­nych zawodów i rze­miosła orga­ni­zuje cykl warsz­tatów ceramiczno-​garncarskich dla lokal­nych liderów. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

IV edycja konkursu wiedzy pn. „Roztoczańskie Orły”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w IV edycji kon­kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia­łania oraz obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju, któ­rego celem jest upo­wszech­nianie wiedzy o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocja obszaru obję­tego LSR, zain­te­re­so­wanie uczniów historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i kra­jo­bra­zowym. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |