Życzenia

ZyczeniaWielkanoc2014
Opublikowano w Aktualności |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Obraz 084W dniu 21 marca 2014 roku w sali kon­fe­ren­cyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Zebranie poświę­cone było pod­su­mo­waniu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia w 2013r. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności |

Uroczystość 90-​lecia Ośrodka Kultury Rolnej w Sitnie

W imieniu Lubel­skiego Ośrodka Doradztwa Rol­ni­czego w Koń­sko­woli zapra­szamy osoby zain­te­re­so­wane do wzięcia udziału w jubi­le­uszu 90-​lecia ist­nienia Ośrodka Kul­tury Rolnej w Sitnie. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności |

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Ser­decznie zapra­szam na Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”, które odbę­dzie się w dniu 21.03.2014r. o godz. 900 w świe­tlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności |

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” I/​2014

Kwartalnik_2014_01_okladkaZapra­szamy do lek­tury nowego numeru Kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia. W bie­żącym numerze pre­zen­tu­jemy infor­macje o prze­pro­wa­dzonym w 2013r. II naborze wnio­sków dla działań: „Two­rzenie i rozwój mikro­przed­się­biorstw” oraz „Małe pro­jekty”, infor­macje ze szko­lenia kadr bio­rą­cych udział we wdra­żaniu LSR doty­czą­cego nowego okresu pro­gra­mo­wania 20142020. W kwar­tal­niku znaj­duje się także relacja ze szkoleń kuli­nar­nych orga­ni­zo­wa­nych w gmi­nach człon­kow­skich LGD oraz III edycji kon­kursu wiedzy o LGD „Nasze Roz­tocze” i obszarze objętym LSR pn. „Roz­to­czań­skie Orły”. Kwar­talnik nr I/​2014 (pobierz)

Opublikowano w Aktualności, Kwartalnik |

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy pn. Roztoczańskie Orły

09W ponie­działek 09 grudnia 2013r. odbyła się kolejna III edycja kon­kursu wiedzy pn. „Roz­to­czań­skie Orły” o Lokalnej Grupie Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” i obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju mają­cego na celu upo­wszech­nianie wiedzy o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocję obszaru obję­tego Lokalną Stra­tegią Roz­woju, zain­te­re­so­wanie uczniów szkół gim­na­zjal­nych historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i kra­jo­bra­zowym. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności, Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR |

Szkolenie kulinarne w Gminie Adamów

09W dniu 27 listo­pada 2013r. w Remizie OSP w Felik­sówce prze­pro­wa­dzone zostało ostatnie szko­lenie kuli­narne w ramach reali­zo­wa­nego na terenie LGD „Nasze Roz­tocze” cyklu szkoleń pn. „Kuchnia regio­nalna jako ele­ment wzmac­nia­jący poten­cjał tury­styczny obszaru LGD Nasze Roz­tocze”. Celem szkoleń było pogłę­bienie wiedzy doty­czącej zagad­nień historii kuli­narnej regionu Zamojsz­czyzny i Roz­tocza oraz zna­czenia kuchni regio­nalnej w roz­woju tury­styki i pro­mocji obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Szkolenie kulinarne w Gminie Zamość

05We wtorek 26 listo­pada 2013r. w świe­tlicy wiej­skiej w Mokrem odbyło się szko­lenie kuli­narne pn. „Kuchnia regio­nalna jako ele­ment wzmac­nia­jący poten­cjał tury­styczny obszaru LGD Nasze Roz­tocze”. Szko­lenie jest czę­ścią cyklu kuli­nar­nego, w którym uczest­niczą osoby pro-​wadzące dzia­łal­ność tury­styczną i agro­tu­ry­styczną a także przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji spo­łecz­nych zaj­mu­ją­cych się tury­styką, pro­mocją i roz­wojem regionu. Czytaj dalej »

Opublikowano w Aktualności, Konferencje i szkolenia |