Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi

_harmonogram_spotkań_STOWRZYSZENIE_wysokie_nad_łabunka

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

LL_FIO-Logo_ramkaZ przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w ramach I edycji kon­kursu gran­to­wego na wsparcie ini­cjatyw lokal­nych Lubel­skie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO orga­ni­zo­wa­nego przez Mini­ster­stwo Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej za pośred­nic­twem Fun­dacji Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej, na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze” reali­zo­wane będą 4 pro­jekty. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyło w Gminnym Święcie Plonów w Żdanowie

1W dniu 7 wrze­śnia 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyło w Dożyn­kach Gminy Zamość w Żdanowie. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Zapraszamy na dwudniowy wyjazd studyjno – szkoleniowy na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w województwie świętokrzyskim

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” ser­decznie zaprasza do udziału w dwu­dniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym dla lokal­nych liderów z terenu LGD „Nasze Roz­tocze” tj. gmin Adamów, Józefów, Kra­sno­bród, Zamość i Zwie­rzy­niec na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w dniach 2425. 09.2014r.  Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

XVI Posiedzenie Rady LGD

W dniu 29.08.2014r. odbyło się XVI Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze”.
Pod­czas obrad Rada LGD zakoń­czyła pro­ce­durę oceny i wyboru do dofi­nan­so­wania pro­jektów zło­żo­nych w odpo­wiedzi na II kon­kurs w 2014r. w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Roz­woju.
Poniżej zamiesz­czamy listę pro­jektów wybra­nych do dofi­nan­so­wania w ramach dzia­łania Małe pro­jekty.
Lista ope­racji wybra­nych do dofi­nan­so­wania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Posted in Aktualności |

Zagłosuj na Józefów i Zwierzyniec w konkursie pn. „Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego 2014

00000000230810001Tury­styczne Perły Regionu Lubel­skiego 2014” to cykliczny ple­bi­scyt, mający na celu pro­mocję naj­cie­kaw­szych miej­sco­wości tury­stycz­nych na Lubelsz­czyźnie. Lau­reaci kon­kursu zostaną wybrani przez słu­chaczy i czy­tel­ników regio­nal­nych mediów. Zachę­camy do gło­so­wania na kan­dy­datów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­kurs trwa od 26 sierpnia do 22 wrze­śnia bie­żą­cego roku. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

LGD „Nasze Roztocze” na VI Lubelskich Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką

1W dniu 23 sierpnia 2014 r. w Zwie­rzyńcu, już po raz szósty odbyła się cykliczna impreza pn. „Lubelskie Spo­tkania z Kul­turą i Tra­dycją Łowiecką”. Orga­ni­za­to­rami spo­tkania byli: Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Lubel­skiego, Urząd Miejski w Zwie­rzyńcu, Polski Związek Łowiecki, Regio­nalna Dyrekcja Lasów Pań­stwo­wych oraz Roz­to­czański Park Naro­dowy w Zwie­rzyńcu. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

XV Posiedzenie Rady LGD

Zdjęcie tytułoweDnia 20.08.2014r. odbyło się XV Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze” mające na celu ocenę wnio­sków o dofi­nan­so­wanie zło­żo­nych w odpo­wiedzi na ogło­szony przez LGD kon­kurs.
Poniżej zamiesz­czono listę oce­nio­nych ope­racji wraz z wyni­kiem oceny oraz for­mu­larz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista oce­nio­nych ope­racji – Małe pro­jekty
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Posted in Aktualności |