Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” IV/​2014

1Zapra­szamy do lek­tury ostat­niego już w tym roku numeru kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W numerze opu­bli­ko­wa­liśmy relację z wizyt studyjno-​szkoleniowych na obszarze LGD „Dunajec-​Biała” oraz LGD „Wokół Łysej Góry”. Dodat­kowo znajdą tu Pań­stwo infor­macje z posie­dzeń Rady LGD w sprawie oceny i wyboru pro­jektów do dofi­nan­so­wania w ramach II naboru, a także relację z imprez ple­ne­ro­wych odby­wa­ją­cych się na obszarze gmin człon­kow­skich LGD. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Kwar­talnik IV /​2014

Posted in Aktualności |

Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi”

_harmonogram_spotkań_STOWRZYSZENIE - 3,4 oko

Posted in Aktualności |

9000 zł dla aktywnych organizacji z obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w kon­kursie „Liderzy lokal­nych spo­łecz­ności”, skie­ro­wanym do orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych (sto­wa­rzy­szeń i fun­dacji) oraz grup nie­for­mal­nych (tj. kół gospodyń wiej­skich, klubów seniora i sołectw) mają­cych sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność na obszarze dzia­łania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwie­rzy­niec. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konkurs "Liderzy lokalnych społeczności" |

Plebiscyt „Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego” rozstrzygnięty!

DSC_2552Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż tego­rocznym lau­re­atem kon­kursu pn. „Tury­styczne Perły Regionu Lubel­skiego” została Gmina Józefów, nale­żąca do terenu na którym funk­cjo­nuje LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Relacja z wyjazdu studyjno-​szkoleniowego na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w województwie świętokrzyskim

tytułoweW dniach 2425.09.2014r. przed­sta­wi­ciele orga­ni­zacji spo­łecz­nych, gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych oraz pra­cow­nicy Biura LGD „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyli w dwu­dniowym wyjeź­dzie studyjno-​szkoleniowym na obszar LGD „Wokół Łysej Góry” w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, któ­rego tema­tyka poświę­cona była two­rzeniu nowych pro­duktów tury­stycz­nych, a także pre­zen­tację dobrych praktyk z zakresu wdra­żania lokal­nych stra­tegii roz­woju. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |

Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi

_harmonogram_spotkań_STOWRZYSZENIE_wysokie_nad_łabunka

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

LL_FIO-Logo_ramkaZ przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w ramach I edycji kon­kursu gran­to­wego na wsparcie ini­cjatyw lokal­nych Lubel­skie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO orga­ni­zo­wa­nego przez Mini­ster­stwo Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej za pośred­nic­twem Fun­dacji Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej, na obszarze LGD „Nasze Roz­tocze” reali­zo­wane będą 4 pro­jekty. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyło w Gminnym Święcie Plonów w Żdanowie

1W dniu 7 wrze­śnia 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” uczest­ni­czyło w Dożyn­kach Gminy Zamość w Żdanowie. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |