XVI Posiedzenie Rady LGD

W dniu 29.08.2014r. odbyło się XVI Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze”.
Pod­czas obrad Rada LGD zakoń­czyła pro­ce­durę oceny i wyboru do dofi­nan­so­wania pro­jektów zło­żo­nych w odpo­wiedzi na II kon­kurs w 2014r. w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Roz­woju.
Poniżej zamiesz­czamy listę pro­jektów wybra­nych do dofi­nan­so­wania w ramach dzia­łania Małe pro­jekty.
Lista ope­racji wybra­nych do dofi­nan­so­wania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Posted in Aktualności |

Zagłosuj na Józefów i Zwierzyniec w konkursie pn. „Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego 2014

00000000230810001Tury­styczne Perły Regionu Lubel­skiego 2014” to cykliczny ple­bi­scyt, mający na celu pro­mocję naj­cie­kaw­szych miej­sco­wości tury­stycz­nych na Lubelsz­czyźnie. Lau­reaci kon­kursu zostaną wybrani przez słu­chaczy i czy­tel­ników regio­nal­nych mediów. Zachę­camy do gło­so­wania na kan­dy­datów z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”. Kon­kurs trwa od 26 sierpnia do 22 wrze­śnia bie­żą­cego roku. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

LGD „Nasze Roztocze” na VI Lubelskich Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką

1W dniu 23 sierpnia 2014 r. w Zwie­rzyńcu, już po raz szósty odbyła się cykliczna impreza pn. „Lubelskie Spo­tkania z Kul­turą i Tra­dycją Łowiecką”. Orga­ni­za­to­rami spo­tkania byli: Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Lubel­skiego, Urząd Miejski w Zwie­rzyńcu, Polski Związek Łowiecki, Regio­nalna Dyrekcja Lasów Pań­stwo­wych oraz Roz­to­czański Park Naro­dowy w Zwie­rzyńcu. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

XV Posiedzenie Rady LGD

Zdjęcie tytułoweDnia 20.08.2014r. odbyło się XV Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze” mające na celu ocenę wnio­sków o dofi­nan­so­wanie zło­żo­nych w odpo­wiedzi na ogło­szony przez LGD kon­kurs.
Poniżej zamiesz­czono listę oce­nio­nych ope­racji wraz z wyni­kiem oceny oraz for­mu­larz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista oce­nio­nych ope­racji – Małe pro­jekty
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Posted in Aktualności |

Promocja LGD „Nasze Roztocze” podczas XXII Festiwalu EKO w Józefowie

01W dniu 10 sierpnia 2014r. Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” pro­mo­wało swoją dzia­łal­ność pod­czas XXII Festi­walu Kul­tury Eko­lo­gicznej zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Miejski Ośrodek Kul­tury w Józe­fowie. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Podsumowanie II2014 roku naboru wniosków

Infor­mu­jemy, iż w dniu 08.08.2014r. zakoń­czy­liśmy II2014 roku nabór wnio­sków w ramach dzia­łania 413 „Wdra­żanie Lokal­nych Stra­tegii Roz­woju” Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013 w zakresie „Małych projektów”.

W ter­minie wska­zanym w ogło­szeniu tj. od 25.07.2014r. do 08.08.2014r. do Biura LGD wpły­nęło 5wniosków na łączną wnio­sko­waną kwotę dofi­nan­so­wania 124 995,59 zł.

Zesta­wienie zło­żo­nych wnio­sków — Małe projekty

Posted in Aktualności |

Zabytkowe wnętrza browaru w Zwierzyńcu dostępne dla turystów

IMG_0324Od 08.08.2014r. turyści mogą zwie­dzać zabyt­kowe wnę­trza bro­waru w Zwie­rzyńcu, poznać jego historię i zoba­czyć jak wyglą­dała dawna warzelnia i proces pro­dukcji piwa. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Relacja z wyjazdu studyjno – szkoleniowego na obszar LGD „Dunajec — Biała”

zdjecie tytuloweW dniach 31.0701.08.2014r. przed­sta­wi­ciele Zarządu Sto­wa­rzy­szenia, Rady, Komisji Rewi­zyjnej oraz pra­cow­nicy Biura LGDNasze Roz­tocze” wzięli udział w dwu­dniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym pn. „Dobre prak­tyki w bez­po­śred­niej sprze­daży pro­duktów i pre­zen­tacji pro­duktów lokal­nych z obszaru LGD Dunajec Biała”. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności, Konferencje i szkolenia |