Zmiana adresu biura LGD

Budynek Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu
ul. Par­ty­zantów 3, pok. 218
22400 Zamość

Posted in Aktualności |

Zaproszenie na konferencję „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w nowym okresie programowania Unii Europejskiej”

Gmina Zamość orga­ni­zuje kon­fe­rencję pn. „Per­spek­tywy roz­woju przed­się­bior­czości w nowym okresie pro­gra­mo­wania Unii Euro­pej­skiej” skie­ro­waną do osób zain­te­re­so­wa­nych pozy­ska­niem dofi­nan­so­wania na wsparcie dzia­łal­ności gospo­dar­czej. Kon­fe­rencja odbę­dzie się w dniach 2324 kwietnia 2015r. w ****ARTIS Hotel & SPA w Sitańcu k/Zamościa. Program kon­fe­rencji oraz infor­macje doty­czące zgło­szeń udziału znaj­dują się na stronie inter­ne­towej www​.gmi​na​za​mosc​.pl/​z​a​p​r​o​s​z​e​n​i​e​-​n​a​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​e​-​p​t​-​p​e​r​s​p​e​k​t​y​w​y​-​r​o​z​w​o​j​u​-​p​r​z​e​d​s​i​e​b​i​o​r​c​z​o​s​c​i​-​w​-​n​o​w​y​m​-​o​k​r​e​s​i​e​-​p​r​o​g​r​a​m​o​w​a​n​i​a​-​u​n​i​i​-​e​u​r​o​p​e​j​skiej

Posted in Aktualności |

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” roz­po­częła prace zwią­zane z ewa­lu­acją Lokalnej Stra­tegii Roz­woju. W związku z powyż­szym zwra­camy się do Pań­stwa z prośbą o wypeł­nienie ankiety, która umoż­liwi ocenę oddzia­ły­wania Lokalnej Stra­tegii Roz­woju na obszar gmin człon­kow­skich LGD oraz funk­cjo­no­wania insty­tucji zaan­ga­żo­wa­nych w proces reali­zacji Stra­tegii. Infor­macje uzy­skane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględ­nione w dal­szej pracy Sto­wa­rzy­szenia i posłużą okre­śleniu kie­runków działań na przy­szłość. Wypeł­nienie ankiety zajmie nie więcej niż 5 minut. Dzię­ku­jemy za pomoc i współpracę.

Ankieta ewa­lu­acyjna

Posted in Aktualności |

Życzenia Wielkanocne

swieta2011_wielkanoc7

Posted in Aktualności |

Fundusze Europejskie na wsparcie kultury

Lokalny Punkt Infor­ma­cyjny Fun­duszy Euro­pej­skich w Zamo­ściu orga­ni­zuje spo­tkanie doty­czące moż­li­wości pozy­skania środków z fun­duszy euro­pej­skich na wsparcie przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych przez samo­rzą­dowe insty­tucje kul­tury i sto­wa­rzy­szenia dzia­ła­jące w obszarze kultury.

Spo­tkanie odbę­dzie się 24.03.2015r. w godz. 10:0013:00, w Książ­nicy Zamoj­skiej przy ul. Kamiennej 20.

Zgło­szenia można prze­syłać drogą e-​mailową na adres: promocja@​biblioteka.​zamosc.​pl.

lub tele­fo­nicznie (84) 6380267.
Udział w spo­tkaniu jest bez­płatny, uczest­nicy otrzy­mają mate­riały informacyjne.

Posted in Aktualności |

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fun­dacja Roz­woju Lubelsz­czyzny w ter­minie 1825 .03.2015r. przyj­muje zgło­szenia kan­dy­datów do udziału w pro­jekcie MIKRO – przed­się­biorcy”. Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­dowo zamiesz­ka­łych na terenie powiatów: hru­bie­szow­skiego, toma­szow­skiego, zamoj­skiego i Miasta Zamość zain­te­re­so­wa­nych zało­że­niem i pro­wa­dze­niem wła­snej dzia­łal­ności gospo­dar­czej. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zdjęcie tytułoweW dniu 12 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Zebranie poświę­cone było pod­su­mo­waniu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia w 2014r. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punków Infor­ma­cyj­nych o Fun­du­szach Euro­pej­skich oraz Lokalny Punkt Infor­ma­cyjny w Zamo­ściu orga­ni­zują spo­tkanie infor­ma­cyjne doty­czące pozy­ski­wania fun­duszy dota­cyj­nych i zwrot­nych na roz­po­częcie dzia­łal­ności gospo­dar­czej dla osób fizycz­nych. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej reali­zuje na terenie woje­wództwa lubel­skiego pro­jekt pn. „Lubelskie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO” doto­wany ze środków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu – Fun­dusz Ini­cjatyw Obywatelskich.

Pro­jekt skie­ro­wany jest do:

- mło­dych orga­ni­zacji pozarządowych,

- grup samopomocowych

- grup nieformalnych.

Pod­mioty te mogą uzy­skać pomoc w postaci mikro­do­tacji (od 2000 zł do maks. 5000 zł) na pro­jekty obej­mu­jące dzia­łania w dowolnej ze sfer pożytku publicz­nego oraz na rozwój mło­dych orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych zare­je­stro­wa­nych na terenie woj. lubelskiego.

Łączna kwota do roz­dy­spo­no­wania dla bene­fi­cjentów w 2015r. wynosi 476.200 zł. Wnioski można składać do dnia 28.02.2015r.

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej zapewnia wnio­sko­dawcom wsparcie mery­to­ryczne w postaci Lokal­nych Ani­ma­torów, którzy pomogą w przy­go­to­waniu wniosku. W powiecie zamoj­skim jest to Kata­rzyna Poźniak, tel. 694146458, e-​mail: kasiapoz@​wp.​pl

Więcej infor­macji na temat pro­jektu:
www​.lubel​skie​lo​kalnie​.lbl​.pl

www​.face​book​.com/​f​i​o​l​u​b​e​l​s​k​i​e​l​o​k​alnie

Posted in Aktualności |