Zmiana adresu biura LGD

Budynek Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu
ul. Par­ty­zantów 3, pok. 218
22400 Zamość

Posted in Aktualności |

Fundusze Europejskie na wsparcie kultury

Lokalny Punkt Infor­ma­cyjny Fun­duszy Euro­pej­skich w Zamo­ściu orga­ni­zuje spo­tkanie doty­czące moż­li­wości pozy­skania środków z fun­duszy euro­pej­skich na wsparcie przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych przez samo­rzą­dowe insty­tucje kul­tury i sto­wa­rzy­szenia dzia­ła­jące w obszarze kultury.

Spo­tkanie odbę­dzie się 24.03.2015r. w godz. 10:0013:00, w Książ­nicy Zamoj­skiej przy ul. Kamiennej 20.

Zgło­szenia można prze­syłać drogą e-​mailową na adres: promocja@​biblioteka.​zamosc.​pl.

lub tele­fo­nicznie (84) 6380267.
Udział w spo­tkaniu jest bez­płatny, uczest­nicy otrzy­mają mate­riały informacyjne.

Posted in Aktualności |

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fun­dacja Roz­woju Lubelsz­czyzny w ter­minie 1825 .03.2015r. przyj­muje zgło­szenia kan­dy­datów do udziału w pro­jekcie MIKRO – przed­się­biorcy”. Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­dowo zamiesz­ka­łych na terenie powiatów: hru­bie­szow­skiego, toma­szow­skiego, zamoj­skiego i Miasta Zamość zain­te­re­so­wa­nych zało­że­niem i pro­wa­dze­niem wła­snej dzia­łal­ności gospo­dar­czej. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zdjęcie tytułoweW dniu 12 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Zebranie poświę­cone było pod­su­mo­waniu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia w 2014r. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punków Infor­ma­cyj­nych o Fun­du­szach Euro­pej­skich oraz Lokalny Punkt Infor­ma­cyjny w Zamo­ściu orga­ni­zują spo­tkanie infor­ma­cyjne doty­czące pozy­ski­wania fun­duszy dota­cyj­nych i zwrot­nych na roz­po­częcie dzia­łal­ności gospo­dar­czej dla osób fizycz­nych. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |

Mikrodotacje FIO dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej reali­zuje na terenie woje­wództwa lubel­skiego pro­jekt pn. „Lubelskie Lokalnie Mikro­do­tacje FIO” doto­wany ze środków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecznej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu – Fun­dusz Ini­cjatyw Obywatelskich.

Pro­jekt skie­ro­wany jest do:

- mło­dych orga­ni­zacji pozarządowych,

- grup samopomocowych

- grup nieformalnych.

Pod­mioty te mogą uzy­skać pomoc w postaci mikro­do­tacji (od 2000 zł do maks. 5000 zł) na pro­jekty obej­mu­jące dzia­łania w dowolnej ze sfer pożytku publicz­nego oraz na rozwój mło­dych orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych zare­je­stro­wa­nych na terenie woj. lubelskiego.

Łączna kwota do roz­dy­spo­no­wania dla bene­fi­cjentów w 2015r. wynosi 476.200 zł. Wnioski można składać do dnia 28.02.2015r.

Fun­dacja Fun­dusz Lokalny Ziemi Bił­go­raj­skiej zapewnia wnio­sko­dawcom wsparcie mery­to­ryczne w postaci Lokal­nych Ani­ma­torów, którzy pomogą w przy­go­to­waniu wniosku. W powiecie zamoj­skim jest to Kata­rzyna Poźniak, tel. 694146458, e-​mail: kasiapoz@​wp.​pl

Więcej infor­macji na temat pro­jektu:
www​.lubel​skie​lo​kalnie​.lbl​.pl

www​.face​book​.com/​f​i​o​l​u​b​e​l​s​k​i​e​l​o​k​alnie

Posted in Aktualności |

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” I/​2015

kwartalnik_I_2015 (1)_Strona_01Zapra­szamy do lek­tury nowego numeru Kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W numerze opu­bli­ko­wa­liśmy relację z roz­strzy­gnięcia kon­kursów „Liderzy Lokal­nych Spo­łecz­ności” i „Roz­to­czań­skie Orły” oraz z wizyty studyjno-​szkoleniowej LGD „Lepsze Jutro”. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Posted in Aktualności |

Najnowsza broszura informująca o PROW 20142020

prow1Agencja Restruk­tu­ry­zacji i Moder­ni­zacji Rol­nictwa opra­co­wała bro­szurę pre­zen­tu­jącą główne obszary wsparcia w ramach „Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020”.

Zgodnie z infor­ma­cjami zamiesz­czo­nymi na stronie Agencji zakres nowego PROW jest podobny do zna­nego już nam PROW 200072013 lecz jego kon­strukcja została zmie­niona. W nowej per­spek­tywie finan­sowej jest mniej tzw. działań i wystę­puje moż­li­wość sko­rzy­stania rów­no­legle z róż­nych „pod­działań”. W PROW 20142020 prze­wi­dziano 25 form wsparcia, w tym kon­ty­nu­ację z lat poprzed­nich. Należy zwrócić uwagę na zmo­dy­fi­ko­waną pomoc wsparcia z popu­lar­nego dzia­łania „Moder­ni­zacja gospo­darstw rol­nych”. W nowym okresie pro­gra­mo­wania wyso­kość dotacji na to dzia­łanie będzie uwa­run­ko­wane od rodzaju inwe­stycji. Kon­ty­nuuj czy­tanie »

Posted in Aktualności |