„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku Józefów i Roztocze Środkowe

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa wydało folder i utworzyło aplikację internetową promującą aktywny wypoczynek na Roztoczu. Można w nich znaleźć praktyczne informacje na temat walorów Roztocza Środkowego i wytyczonych tu tras rowerowych, szlaków pieszych, tras nordic walking, ścieżek przyrodniczych, turystyki kajakowej, konnej, atrakcji wodnych oraz tras narciarstwa biegowego i zjazdowego. To bardzo wartościowa publikacja promocyjna, której wydanie było możliwe dzięki realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. Wersję elektroniczną folderu można pobrać pod linkiem www.jkr.org.pl/data/uploads/folder_WMAW_Jozefow.pdf

(więcej…)

Informacja dla beneficjentów projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej


Informujemy o możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).
Z możliwości aneksowania mogą skorzystać zarówno beneficjenci obecnie realizujący projekty jak i beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty i podlegają zobowiązaniom w okresie trwałości.
Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Należy jednak pamiętać, że:

  • jeżeli wnioskowana zmiana dotyczy zakresu, który mógłby wpływać na uzyskaną ocenę punktową przyznaną przez LGD, do wniosku o zmianę powinna być dołączona pozytywna opinia Rady LGD,
  • wnioskowana zmiana powinna zapewniać spełnienie minimum punktowego dla projektu, warunkującego wybór projektu do dofinansowania.

Projekt współpracy Rozwój Aktywności Mieszkańców w publikacji wydanej przez KSOW

W ostatnim kwartale 2020 roku Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała „Konkurs na projekty współpracy” dla lokalnych grup działania, którego celem było wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnych społeczności i regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Do konkursu zgłoszony został zrealizowany przez LGD „Nasze Roztocze” w partnerstwie z LGD „Ziemia Zamojska” projekt współpracy pn. „Rozwój Aktywności Mieszkańców” dotyczący rozbudowy infrastruktury oraz promocji zasobów lokalnych obszaru.

(więcej…)

Świetlica środowiskowa w Bodaczowie

W miejscowości Bodaczów na terenie Gminy Szczebrzeszyn powstała świetlica środowiskowa. Jest to efekt projektu grantowego związanego z doposażeniem obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania wykonano remont podłogi w sali świetlicowej, zakupiono piłkarzyki , a także sprzęt AGD do zaplecza kuchennego. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego i organizacji ciekawych inicjatyw. Dzięki doposażeniu w świetlicy odbyły się już m.in. warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Panie z miejscowego KGW, których tematem przewodnim była kuchnia tradycyjna. Grant został zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze”.

(więcej…)

Promocja turystyczna Gminy Adamów

Stowarzyszenie Razem dla Gminy Adamów zrealizowało grant dotyczący wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. W ramach zadania opracowano i wydano album oraz folder promujący produkty turystyczne Gminy Adamów. Publikacje zawierają informacje o dziedzictwie historycznym i kulturowym adamowskiej ziemi, atrakcjach, a także aktywnych formach wypoczynku. Dodatkowo wykonano gadżety z nadrukiem promocyjnym: kubki, piłki plażowe, frisbee, koło do pływania, koce i ręczniki plażowe. Grant jest częścią projektu grantowego prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”

(więcej…)

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania działalności gospodarczej

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content