„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

24 kwietnia 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o I naborze w 2014 r.
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1 413 — Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków
100 000,00 zł 

1/Termin składania wniosków:

od 12 maja 2014r. do 30 maja 2014r.

2/Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roz-tocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.

3/Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 maja 2014r. o godz.15.30.

4/Wzory formularzy wniosków wraz z instrukcjami wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl, w zakładce „Nabory wniosków” na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory wniosków/LGD” oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5/Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określanych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

6/Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
• dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 6 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularz wniosku

Instrukcja wypełniania formularza wniosku

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje operacji

Wzór gwarancji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór zapytania ofertowego

Wyliczanie momentu bazowego

Wykaz działalności gospodarczych w zakresie których może być przyznana pomoc

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

Karta zgodności z LSR

Lokalne kryteria wyboru

Rozporządzenie z dn. 17 lipca 2008r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content