„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Małe projekty

11 lipca 2014

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze’’
infor­muje o II naborze w 2014r.
wnio­sków o przy­znanie pomocy w ramach
Dzia­łania 4.1 413 – Wdra­żanie lokal­nych stra­tegii roz­woju, w zakresie ope­racji,
które odpo­wia­dają warunkom przy­znania pomocy w ramach dzia­łania:
„Małe pro­jekty” limit dostęp­nych środków 126 322,00 zł 

1/Termin skła­dania wniosków:

od 25 lipca 2014r. do 8 sierpnia 2014r.

2/Miejsce skła­dania wnio­sków: Biuro Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” z sie­dzibą w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.

3/Tryb skła­dania wnio­sków: wnioski o przy­znanie pomocy należy składać w wersji papierowej i elek­tro­nicznej bez­po­średnio w sie­dzibie Biura Sto­wa­rzy­szenia od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 7.30 do 15.30. Termin skła­dania wnio­sków upływa w dniu 8 sierpnia 2014r. o godz.15.30.

4/Wzory for­mu­larzy wnio­sków wraz z instruk­cjami wypeł­niania oraz załącz­ni­kami:

For­mu­larz wniosku
Instrukcja wypeł­niania formularza wniosku
For­mu­larz infor­macji przed­sta­wia­nych przy ubie­ganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 1 – Oświad­czenie o wyra­żeniu zgody na prze­twa­rzanie danych oso­bo­wych
Załącznik nr 2 – Oświad­czenie o posia­daniu doświad­czenia w zakresie reali­zacji pro­jektów
Załącznik nr 3 – Oświad­czenie o człon­ko­stwie w LGD Nasze Roz­tocze lub innych orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych
Załącznik nr 4 – Oświad­czenie o reali­zacji pro­jektu w part­ner­stwie

5/Kry­teria wyboru ope­racji oraz dodat­kowe doku­menty niezbędne do wery­fi­kacji speł­nienia kry­te­riów wyboru okre­śla­nych w LSR:

Karta zgod­ności z LSR
Lokalne kry­teria wyboru

6/Mini­malne wyma­gania, któ­rych speł­nienie jest nie­zbędne do wyboru ope­racji:
• dla dzia­łania „Małe pro­jekty” 16 punktów w ramach oceny wg lokal­nych kry­te­riów wyboru;

Roz­po­rzą­dzenie z dnia 08 lipca 2008r.

Uwaga: jeżeli for­mu­larz wniosku nie otwiera się poprawnie, należy przed otwar­ciem zapisać plik na dysk.
Do otwarcia for­mu­larza wniosku nie­zbędna jest też naj­nowsza wersja pro­gramu Acrobat Reader do pobrania z http://​get​.adobe​.com/​r​e​ader/ (przed pobra­niem pro­gramu Adobe Reader z strony pro­du­centa zale­camy rów­nież odzna­czyć opcje „Yes, install McAfee Secu­rity Scan Plus — optional (0.9 MB)”).

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content