„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na wykonanie 900 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych

27 października 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie 900 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych wraz z dostawą realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,  Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy ściennych wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218. Parametry przedmiotu zamówienia:

 • ilość 900 szt. kalendarzy pakowanych oddzielnie w folię termokurczliwą lub kopertę
 • kalendarz ścienny trójdzielny z główką płaską
 • druk w pełnym kolorze
 • oznakowanie kalendarza zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Główka kalendarza:

 • pełen kolor (CMYK)
 • pokryta folią błyszczącą (jednostronnie)
 • zawartość: tekst, grafika, zdjęcia
 • materiał usztywniający – karton ok. 250 g/m2
 • wymiary 315 x 216 mm
 • zaczep metalowy

Kalendarium:

 • papier offset 90g/m2
 • wymiary kalendarium 284 x 138 mm
 • kalendarium przyklejone do plecków za pomocą specjalnej wytrzymałej taśmy klejącej, kartki klejone
 • kalendarium trzymiesięczne (miesiąc poprzedni, bieżący, następny)
 • tło kalendarium w dwóch kolorach (miesiąc bieżący w innym kolorze niż miesiąc poprzedni i następny)
 • numeracja tygodni
 • nazwy miesiąca i dni tygodnia w języku polskim, angielskim i niemieckim
 • każda część kalendarium zawierająca imieniny i święta w języku polskim
 • daty wszystkich sobót, niedziel i świąt oznaczone w sposób odróżniający je od dni roboczych
 • kalendarium posiadające przesuwane okienko wskazujące aktualną datę wykonane z tworzywa sztucznego z gumką

Plecy kalendarza:

 • pełen kolor (CMYK)
 • pokryte folią błyszczącą (jednostronnie)
 • zawartość: tekst, grafika

Opracowanie graficzne główki oraz pleców kalendarza spoczywa na Wykonawcy w uzgodnieniu ostatecznego kształtu z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi projekty kalendarza.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do opracowania graficznego kalendarza (tekst, zdjęcia, oznakowanie).

 

IV. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3 pok. 218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 04.11.2016r. do godz. 15.30

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany i dostarczony w terminie do 02.12.2016r.

 

VI. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Roz­strzy­gnięcie zapy­tania ofer­to­wego zostanie zamiesz­czone na stronie inter­ne­towej www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Zapy­tania ofertowe”

 

Formularz ofertowy

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content