„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na wykonanie 200 szt. kalendarzy książkowych

8 listopada 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie 200 szt. kalendarzy książkowych, format kalendarza A5 wraz z dostawą

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,  Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy książkowych wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218.
Parametry przedmiotu zamówienia:

 • ilość 200 szt.
 • format kalendarza A5
 • układ dzienny
 • oprawa szyta i klejona w kolorze granat typu Nebraska (zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku)

 III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

 • ilość 200 szt.
 • format kalendarza A5
 • układ dzienny
 • kalendarium zawierające imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
 • papier kremowy 70g/m2
 • tasiemka koloru kremowego
 • wklejka drukowana w pełnym kolorze – 4 strony, treść na podstawie materiałów opracowanych i przekazanych przez Biuro LGD
 • oprawa szyta i klejona w kolorze granat typu Nebraska (zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku)
 • tłoczenie na okładce zawierające logo Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
 • część informacyjna: plan roczny 2019, 2020, 2021, plan miesięczny na rok 2020, plan urlopowy, telefony alarmowe i informacyjne, odległości pomiędzy miastami, państwa członkowskie UE, polskie przedstawicielstwa w krajach członkowskich UE, telefoniczne numery kierunkowe Polski i Europy, kalendarz stuletni, strefy czasowe, mapa Europy, mapa Polski z podziałem na województwa
 • część teleadresowa/skorowidz od A do Z,
 • część informacyjna oraz teleadresowa zintegrowana z blokiem

IV. Miejsce i termin składania ofert

 1. oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3 pok. 218, 22-400 Zamość lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 14.11.2019r. do godz. 15.30
 2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany i dostarczony w terminie do 06.12.2019r.

VI. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

 VII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. W ramach postępowania każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Roz­strzy­gnięcie zapy­tania ofer­to­wego zostanie zamiesz­czone na stronie inter­ne­towej www​.lgd​na​sze​roz​tocze​.pl  w zakładce „Zapy­tania ofertowe”

Formularz ofertowy

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content